CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS SUPERIORS DE MÚSICA, PER LA BANDA MUNICIPAL DE L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

0
1931
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball, amb la categoria de Professor Superior de Música, per a la contractació en règim temporal, segons les necessitats de l’organització de la Banda Municipal.
Aquesta borsa estarà constituïda per diferents branques, responent als diferents instruments musicals que composen la Banda Municipal de Barcelona
Pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
REQUISITS ESPECÍFICS PER PARTICIPAR-HI
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, i són els següents: – Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
– Tenir la titulació de Grau Superior de Música, o de Professor Superior, en l’especialitat corresponent a l’instrument al qual s’opta, d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Ciència.
– Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

MES INFO: BARCELONA

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí