CONCURS DE FOTOGRAFIA “SÓC MÚSIC AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN”

0
238

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA “SÓC MÚSIC AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN”

PRIMERA-. Amb motiu de la campanya de FSMCV “Músics amb Denominació d’Origen”, que té com a finalitat posar en valor als músics de la nostra terra vinculant música i territori, la FSMCV llança el present concurs de fotografia amb l’objectiu de donar a conèixer als seus protagonistes: els músics de les societats musicals de la Comunitat Valenciana i amb ells, el potencial turístic dels seus municipis d’origen. Per a això, la FSMCV convoca el present concurs de fotografia, en el qual es repartiran els següents instruments musicals entre els guanyadors:

– 3 FLAUTES TRAVESSERES

SEGONA-. BENEFICIARIS DELS INSTRUMENTS SORTEJATS.

Sense perjudici del que s’estableix en la base TERCERA respecte a les persones que poden participar en el concurs, únicament podran ser beneficiades i agraciades pel sorteig les SOCIETATS MUSICALS FEDERADES.

TERCERA-. PERSONES QUE PODEN PARTICIPAR.

Podran participar en el present concurso totes aquelles persones que disposen d’un perfil de FACEBOOK i siguen músics d’alguna de les 557 societats musicals pertanyents a la FSMCV.

QUARTA-. CONDICIONS DE LA PARTICIPACIÓ.

  • –  Seguir el perfil de la FSMCV en Facebook.
  • –  Pujar una foto en la qual aparega el/la músic/a amb el seu instrument en algun espai, monument o entorn identificatiu o emblemàtic de la seua ciutat.
  • –  Indicar en la publicació el nom complet de la Societat Musical al qual pertany, a la qual anirà destinat l’instrument sortejat, i l’etiqueta “#musicambDO”
  • –  Etiquetar a FSMCV

– Els participants optaran a tots els premis convocats (tants com instruments exposats en la base PRIMERA).

En ser únicament les societats musicals federades les beneficiàries dels premis, a major participació de persones vinculades amb cada societat musical, majors opcions de premi existiran. Així mateix, no existeix límit de participació per cada perfil de FACEBOOK.

QUINTA-. TERMINI I TANCAMENT DEL CONCURS.

La participació per al concurs s’iniciarà el dia 4 d’agost de 2020 i finalitzarà el dia 31 d’agost de 2020.

SISENA-. GUANYADORS.

Els guanyadors del concurs seran aquells tres perfils que complint amb les bases tercera i quarta, i no pertanguen a la mateixa societat musical, obtinguen un major número de *likes en les seues respectives publicacions.

El llistat de guanyadors es farà públic el dia 1 de setembre de 2020 a través de la pàgina web i xarxes socials de la FSMCV.

SETENA.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS.

Si s’evidenciara que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, o les dades proporcionades per a participar no foren vàlides, la seua participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del concurs, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest.

OCTAVA.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS.

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es considere inadequat, que siguen ofensius, injuriosos o discriminatoris o que pogueren vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneren els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La FSMCV no es responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facen els participants en el concurs, i que en qualsevol moment pogueren ferir la sensibilitat d’altres participants.

NOVENA-. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

A títol enunciatiu, però no limitatiu, la FSMCV no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguen afectar el desenvolupament del present concurs, així com tampoc es responsabilitza de l’ús que faça el participant respecte del premi que obtinga d’aquest concurs. La FSMCV no assumeix la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pogueren impedir la realització del concurs o el gaudi total o parcial del premi.

DÈCIMA-. La participació en el present concurs comporta l’autorització en favor de la FSMCV de l’ús de les fotografies per al correcte funcionament del concurs en si, a més de per a qualssevol altres accions de promoció i divulgació de les activitats de l’entitat, així com la cessió del dret d’imatge per part del participant/s en el referent única i exclusivament a la fotografia presentada al concurs, renunciant expressament a qualsevol reclamació o indemnització derivada d’aquest dret per part de la persona o persones que apareguen en la fotografia, així com dels drets de Propietat Intel·lectual que sobre la mateixa puguen recaure.

D’aparéixer més d’una persona en la fotografia, recaurà en aquella que puge la imatge al perfil, l’obtenció de les corresponents autoritzacions per l’ús de la imatge de les persones que en ella apareguen, sense que en cap cas puga respondre la FSMCV davant l’eventual absència de les referides autoritzacions, quedant exonerada de tota responsabilitat.

L’exposat amb anterioritat ho és sense perjudici i en complement a la normativa que la xarxa social Facebook posseeix en relació a les fotografies, drets d’imatge, propietat intel·lectual i similars.

ONZENA-. De resultar agraciada alguna societat musical no federada, es premiarà al següent participant amb major número de likes en la seua publicació.

DOTZENA-. La participació en el concurs suposarà l’expressa acceptació de les presents bases.

TRETZENA-. Qualsevol qüestió derivada de l’aplicació i interpretació de les presents bases serà resolta per la Junta Directiva de la FSMCV.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí