43 Certamen de Bandas de Música de la Diputació de València, edición de 2019

0
968

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del decret no 11341, pel qual s`aprova la convocatòria del 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, edició de 2019.

Podran participar en este Certamen, les bandes de música dependents de les societats musicals federades de la província de València, que complisquen els requisits que s`establixen en la convocatòria i la plantilla de la qual estiga degudament federada.
Segon. Objecte
Als efectes de la seua participació, s`establixen cinc seccions:Especial: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamenamb un nombre de músics que no supere les 110 places.
Primera: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamenamb un nombre de músics que no supere les 90 places.
Segona: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamenamb un nombre de músics que no supere les 70 places.
Tercera: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamenamb un nombre de músics que no supere les 50 places.
Quarta: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamenamb un nombre de músics que no supere les 40 places.
Del còmput del nombre de places de cada banda, s`exclourà el di- rector i el banderer.
El Certamen se celebrarà els dies 18 i 19 de maig de 2019, en lloc ihorari a determinar.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València de28 de març de 2017, publicada en el Butlletí O cial de la Provínciade València (BOP) de 29 de maig de 2017.
Quart. Quantia
L`import de les ajudes ascendix a 85.200 euros, que es faran efectiusamb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupostde 2019:
301.33408.48100: 11.700 euros, per a pagament dels premis a les bandes guanyadores.
301.33408.48200: 73.500 euros, per a pagament a les bandes per la seua participació.
Quint. Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l`endemà a la publicació de l`extracte de la convocatòria enel BOP.
València, a 4 de desembre de 2018.—El president, Antoni F. Gaspar Ramos

B.O.P.Dival

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí