Segona edició del Premi Biennal de composició musical del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

0
1054
Extracte de la convocatòria de la segona edició del Premi Biennal de composició musical del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa
Extracte de la resolució del dia 2 de maig de 2018 de la junta rectora del Patronat Municipal de l’Ajuntament d’Eivissa, per la qual es convoca la segona edició del Premi Biennal de composició musical del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa per a l’any 2018.
De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria i text íntegre, el qual es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/inex):
Primer. Persones beneficiàries
Persones físiques que siguin compositores, majors d’edat, que tenguin nacionalitat espanyola o residència habitual a l’Estat espanyol, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, i compleixin amb la resta de condicions i requisits que estableixen aquestes bases.
Segon. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria pública municipal per a la concessió del Premi Biennal de composició musical del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa que, en la seua segona edició, té per objecte seleccionar i premiar una composició musical per al Cor Ciutat d’Eivissa.
La finalitat del premi és promocionar i contribuir a la creació musical, descobrir nous talents i augmentar el repertori existent per a aquest tipus de formacions musicals, que tanta tradició tenen a l’illa d’Eivissa i en la mateixa història del Patronat.
Tercer. Bases reguladores.
Bases reguladores de la 2a edició del Premi Biennal de composició musical del Patronat Municipal de Música d’Eivissa de l’Ajuntament d’Eivissa per a l’any 2018.
Publicades a la seu electrònica http://musica-eivissa.sedelectronica.es/info.0
Quart. Import.
Es concedeix un premi amb l’import econòmic de mil cinc-cents euros (1.500€), sotmès a la tributació fiscal corresponent segons la normativa vigent. L’import global del crèdit disponible per al premi s’imputa dins l’aplicació pressupostària 2018 33700 48100, destinada a premis i beques del pressupost del Patronat de Música vigent.
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB i finalitzarà a les 14 h del dia 29 de juny de 2018.
Eivissa 9 de maig de 2018
EL/LA REGIDOR/A DELEGAT/DA
José Juan Tur Cardona

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí