EL TSJ DESESTIMA PER SEGONA VEGADA EL RECURS PEL NOMENAMENT DEL DIRECTOR DEL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA

0
522

EL TSJ DESESTIMA PER SEGONA VEGADA EL RECURS PEL NOMENAMENT DEL DIRECTOR DEL PALAU

Divendres, 8 de maig. Palau de la Música

Respecte a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sobre el recurs interposat per Josep Ruvira pel nomenament del director de l’auditori, Vicent Ros, els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de València han mostrat la seua satisfacció per la segona desestimació consecutiva en este procés. 

I és que el tribunal ha tornat a desestimar per segona vegada i en la seua majoria, el recurs d’apel·lació, reflectint contundentment que respecte al fons, a la valoració dels mèrits del concurs, l’acord està prou motivat i que per a la seua adopció, han estat respectats els mèrits constitucionals de mèrit i capacitat. Com també considera que sobre la petició d’atorgament del lloc o càrrec de Director al recurrent, els mèrits del recurrent no s’han presentat tan absoluta i evidentment superiors als dels altres participants, tal com este al·lega, motiu pel qual no és procedent dit atorgament de lloc o càrrec de Director al recurrent.

No obstant això, i a causa d’un defecte de forma per l’abstenció de tres dels components del tribunal o Comissió de Valoració, el Tribunal ha dictat la nul·litat de l’acord de nomenament recorregut, i la retrotracció del procediment perquè la Comissió de Valoració procedisca a una nova valoració, i que en ella voten únicament els tres components abans citats.

Este recurs d’apel·lació respon a una primera desestimació del recurs contenciós administratiu interposat per Josep Ruvira per l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València de data 7-10-2016, pel qual es ratificava el nomenament del Director de l’O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València en la persona de Vicent Ros.

L’únic punt que ha suposat l’estimació parcial del recurs, es funda en l’abstenció de tres dels seus components (el Secretari, el President i una dels seus vocals). Que esta abstenció, encara que no estava contemplada expressament en les “Bases” que van regir el Concurs Internacional que es va efectuar per a procedir al referit nomenament tampoc estava expressament prohibida i que fins i tot va ser entesa i acceptada per la resta dels components de l’esmentada “Comissió”.

Pel que respecta al Secretari i al President, es va deure al fet que no es van considerar prou capacitats per a realitzar una correcta avaluació dels “Plans d’Actuació” donat el caràcter eminentment tècnic-artístic a ponderar i donat el seu perfil de caràcter eminentment tècnic-jurídic, i pel que respecta a la vocal, al fet que va considerar que els candidats no tenien nivell suficient per a ocupar un lloc de la categoria de l’oferit a concurs.

No obstant això, estes abstencions, segons ha estimat el Tribunal, no estan justificades i per tant són indegudes, per la qual cosa s’infereix eixe error de forma.

EL TSJ DESESTIMA POR SEGUNDA VEZ EL RECURSO POR EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL PALAU

Viernes, 8 de mayo. Palau de la Música

Respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre el recurso interpuesto por Josep Ruvira por el nombramiento del director del auditorio, Vicent Ros, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de València han mostrado su satisfacción por la segunda desestimación consecutiva en este proceso.

Y es que el tribunal ha vuelto a desestimar por segunda vez y en su mayoría, el recurso de apelación, reflejando de manera contundente que respecto al fondo, a la valoración de los méritos del concurso, el acuerdo está suficientemente motivado y que para su adopción, han sido respetados los méritos constitucionales de mérito y capacidad. Como también considera que sobre la petición de otorgamiento de puesto o cargo de Director al recurrente, los méritos del recurrente no se han presentado tan absoluta y evidentemente superiores a los de los otros participantes, tal y como este alega, motivo por el  que no es procedente dicho otorgamiento de puesto o cargo de Director al recurrente.

Sin embargo, y debido a un defecto de forma por la abstención de tres de los componentes del tribunal o Comisión de Valoración, el Tribunal ha dictado la nulidad del acuerdo de nombramiento recurrido, y la retrotracción del procedimiento para que la Comisión de Valoración proceda a una nueva valoración, y que en ella voten únicamente los tres componentes antes citados.

Este recurso de apelación responde a una primera desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Josep Ruvira por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia de fecha 7-10-2016, por el cual se ratificaba el nombramiento del Director de la O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia en la persona de Vicent Ros.

El único punto que ha supuesto la estimación parcial del recurso, se funda en la abstención de tres de sus componentes (el Secretario, el Presidente y una de sus vocales). Que dicha abstención, aunque no estaba contemplada expresamente en las “Bases” que rigieron el Concurso Internacional que se efectuó para proceder al referido nombramiento tampoco estaba expresamente prohibida y que incluso fue entendida y aceptada por el resto de los componentes de la mencionada “Comisión”.

Por lo que respecta al Secretario y al Presidente, se debió a que no se consideraron suficientemente capacitados para realizar una correcta evaluación de los “Planes de Actuación” dado el carácter eminentemente técnico-artístico a ponderar y dado su perfil de carácter eminentemente técnico-jurídico, y por lo que respecta a la vocal, a que consideró que los candidatos no tenían nivel suficiente para ocupar un puesto de la categoría del ofrecido a concurso. 

Sin embargo, dichas abstenciones, según ha estimado el Tribunal, no están justificadas y por lo tanto son indebidas, por lo que se infiere ese error de forma.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí