El Palau de la Música aprova el pressupost de 18.440.000 € que suposa un increment d’un 21,84% respecte a 2023

1
620

  • L’alcaldessa celebra este augment pressupostari que permet ampliar un 50% la programació de l’auditori valencià 
  • El major increment correspon al capítol d’inversions “para poder cobrir totes les deficiències detectades”

El Consell d’Administració del Palau de la Música de València ha aprovat hui, amb 9 vots a favor, uno en contra de Compromís i  l’abstención de PSPV-PSOE, el pressupost corresponent a 2023 que ascendeix a un total de 18.440.000 €. Això suposa un increment del 21,84% respecte a l’any anterior, 3.305.000 euros en termes absoluts.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha celebrat hui “este augment que es materialitza, principalment, en inversions per a poder cobrir totes les deficiències detectades, i per a millorar la programació, que s’incrementa un 50%”.

Segons els comptes de l’auditori valencià, el major increment ha correspost al Capítol VI, el de les inversions, que ha passat d’un import l’any 2023 de 6 €, a 500.000 € en el 2024, per a poder cobrir necessitats, entre elles, la compra de projectors tant mòbils com fixos, banquetes, faristols, d’instruments de l’Orquestra de València, la reforma del sistema de climatització i la compra d’elements de microfonia i gravació que estan obsolets.

Un altre apartat a destacar és el Capítol II (Despeses corrents de béns i serveis), que ha augmentat un 50% la programació del Palau, així com l’aplicació destinada al manteniment de la maquinària, instal·lacions i utillatge, i la relativa al vestuari de l’auditori i de l’Orquestra, “que –tal com ha apuntat l’alcaldessa- fa diversos anys que no es renova”.

Respecte al Capítol I, el de personal, el seu increment d’un 16,48% correspon a la dotació pressupostària de les places que estan vacants sense dotació, especialment els professors d’orquestra (10 professores i professors), així com la del subdirector de Música i personal d’administració, escenari i servicis generals).

Cal ressaltar una previsió d’increment d’ingressos en el Capítol III, i especialment en la venda de localitats i la cessió d’ús de les diverses sales, així com els ingressos per les gires d’orquestra, tot això a conseqüència de la reobertura de l’edifici, i amb el consegüent augment de la venda de localitats.

“Amb estos comptes, i la reobertura del Palau de la Música, que coincidix amb el 80 aniversari de l’Orquestra de València, este auditori valencià es convertirà en altaveu per a posicionar a València com la ciutat musical més important d’Europa”, ha afirmat María José Catalá.

El Palau de la Música aprueba el presupuesto de 18.440.000 € que supone un incremento de un 21,84% respecto a 2023

  • La alcaldesa celebra este aumento presupuestario que permite ampliar un 50% la programación del auditorio valenciano
  • El mayor incremento corresponde al capítulo de inversiones “para poder cubrir todas las deficiencias detectadas”

El Consejo de Administración del Palau de la Música de València ha aprobado hoy, con 9 votos a favor, uno en contra de Compromís y la abstención del PSPV-PSOE, el presupuesto correspondiente a 2023 que asciende a un total de 18.440.000 €. Esto supone un incremento del 21,84% respecto al año anterior, 3.305.000 euros en términos absolutos.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha celebrado hoy “este aumento que se materializa, principalmente, en inversiones para poder cubrir todas las deficiencias detectadas, y para mejorar la programación, que se incrementa un 50%”. 

Según las cuentas del auditorio valenciano, el mayor incremento ha correspondido al Capítulo VI, el de las inversiones, que ha pasado de un importe en el año 2023 de 6 €, a 500.000 € en el 2024, para poder cubrir necesidades, entre ellas, la compra de proyectores tanto móviles como fijos, banquetas, atriles, de instrumentos de la Orquesta de València, la reforma del sistema de climatización y la compra de elementos de microfonía y grabación que están obsoletos.

Otro apartado a destacar es el Capítulo II (Gastos corrientes de bienes y servicios), que ha aumentado un 50% la programación del Palau, así como la aplicación destinada al mantenimiento de la maquinaria, instalaciones y utillaje, y la relativa al vestuario del auditorio y de la Orquesta “que –tal como ha apuntado la alcaldesa- hace varios años que no se renueva”.

Respecto al Capítulo I, el de personal, su incremento de un 16,48% corresponde a la dotación presupuestaria de las plazas que están vacantes sin dotación, especialmente los profesores de orquesta (10 profesoras y profesores), así como la del subdirector de Música y personal de administración, escenario y servicios generales).

Cabe destacar una previsión de incremento de ingresos en el Capítulo III, y especialmente en la venta de localidades y la cesión de uso de las diversas salas, así como los ingresos por las giras de orquesta, todo ello como consecuencia de la reapertura del edificio, y con el consiguiente aumento de la venta de localidades.

“Con estas cuentas, y la reapertura del Palau de la Música, que coincide con el 80 aniversario de la Orquesta de Valencia, este auditorio valenciano se convertirá en altavoz para posicionar a Valencia como la ciudad músical más importante de Europa”, ha afirmado María José Catalá. 

1 COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí