Convocatoria per a l’exercici de 2018 de subvencions per al foment de la producció i edició discogràfica

0
1017

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2018, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la producció i l’edició discogràfica per a l’exercici 2018

Fi de termini de presentació: 24 de setembre de 2018

Finalitat, objecte i condicions de les ajudes
1. Convocar per a l’exercici de 2018 les subvencions per al foment de la producció i edició discogràfica, en el marc de les competènci- es de l’Institut Valencià de Cultura i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb la finalitat d’impulsar i afavorir l’edició i producció discogràfica d’obres musicals de compositors i intèrprets valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat.
2. Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats de producció i edició discogràfica, que tinguen lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, tots dos inclusivament, i hauran de comptar, per tant, amb el depòsit legal d’aqueix període.
3. Per a obtindre la condició de beneficiari de les ajudes per al foment de la discografia regulades en l’Ordre bases reguladores, les empreses discogràfiques o els professionals hauran de complir els requi- sits establits en l’article 2.4.2 de l’esmentada ordre.
Així, podran obtindre aquestes ajudes solament els projectes pre- sentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es tro- ben donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció i/o edició discogràfica, per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o interpretats per músics valencians.
Igualment, aquestes ajudes no podran aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1 del Reglament UE 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, 24.12.2013).

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí