Bases i convocatòria del procés selectiu de nou places de professor/a superior d’orquestra i banda, mitjançant concurs-oposició lliure.Barcelona

0
997

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcaldessa, en sessió celebrada el 15 de juliol de 2021, ha
adoptat el següent acord:


(282/2021) CONVOCAR 9 places de professor/a superior d’orquestra i banda de l’Ajuntament de Barcelona,
mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, de tasques de caràcter tècnic i règim laboral
fix. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria.

PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web
de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.


El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà a partir del dia següent al de l’anunci d’aquesta convocatòria en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´1 d’octubre, de Procediment Administratiu
comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d’Alcaldia del 10 de juliol de 2019 de
delegació de competències en la Primera Tinència d’Alcaldia, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Primera Tinència d’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.
Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.


Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació.

https://bop.diba.cat/anunci/3102120/bases-i-convocatoria-del-proces-selectiu-de-nou-places-de-professor-a-superior-d-orquestra-i-banda-mitjancant-concurs-oposicio-lliure-ajuntament-de-barcelona?fbclid=IwAR0l63o3BPPYgdVznoZRd-4MWuP6R2BaTdlY-tRzNHh_1c5DNLxKpd_A1eo


Barcelona, 16 de juliol de 2021

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí