Professor del Conservatori Municipal de Música a Mutxamel

0
2319

Professor del Conservatori Municipal de Música.

 

  • Descripció

   Professor del Conservatori Municipal de Música.

 

  • Organisme

   Mutxamel
   Av. Carlos Soler, 46
   Tel:965953711
   Fax:965955699

 

  • Termini

   ABIERTO. 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP núm. 104, de 02/06/2017).

 

  • Procés selectiu

   BORSA DE TREBALL

 

  • Tipus de prova

   Prova

 

  • Grup

   A1 – Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

 

  • Titulació específica

   Titulacions vàlides per a cada una de les especialitats que s’indiquen:
   a) Especialitat VIOLÍ.
   – Títol Superior de Música: Interpretació, especialitat Violí.
   – Títol Superior de Música: Pedagogia del Violí.
   b) Especialitat CLARINET.
   – Títol Superior de Música: Interpretació, especialitat Clarinet.
   – Títol Superior de Música: Pedagogia del Clarinet.
   c) Especialitat TROMPETA.
   – Títol Superior de Música: Interpretació, especialitat Trompeta.
   – Títol Superior de Música: Pedagogia de la Trompeta.
   d) Especialitat PIANO.
   – Títol Superior de Música: Interpretació, especialitat Piano.
   – Títol Superior de Música: Pedagogia del Piano.
   e) Especialitat de LLENGUATGE MUSICAL.
   – Títol Superior de Música: Pedagogia del Llenguatge i l’Educació Musical.
   – Títol Superior de Música: especialitat Composició.
   – Títol Superior de Música: Pedagogia en qualsevol especialitat instrumental.

 

  • Requisits generals

   a) Tindre nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l’article 57 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En aquells casos d’estrangers la nacionalitat dels quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
   b) Tindre complits setze anys i no excedir edat màxima de jubilació forçosa.
   c) Estar en possessió del títol de professor de Música de l’especialitat a què s’aspira i que es relacionen en el punt 3 d’aquesta base. En el supòsit de títols obtinguts en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació. L’equivalència, convalidació o homologació del títol haurà de ser degudament acreditada pels aspirants en el moment de la presentació de la instància, mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
   d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions del lloc de treball.
   e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haguera sigut separat o per al qual estiguera inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

 

  • Taxa ordinària

   12,02 €
   Descripció de la taxa
   El pagament de la taxa per drets d’examen pot realitzar-se amb l’autoliquidació expedida per l’Ajuntament en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que figuren en l’anvers del document.
   Igualment, podrà realitzar-se el pagament de l’autoliquidació per mitjà de l’ús de targeta bancària a través de la passarel·la de pagament existent en la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel (https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?CODCPR=9052180&EMISORA=030909) o personant-se en l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà sítia en Av. Carlos Soler 64 de Mutxamel.
   Per a obtindre el document de pagament (autoliquidación) la persona interessada haurà de personar-se en les oficines municipals o accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel (https://sedeelectronica.mutxamel.org).

 

  • Places

   Descripció de les places
   Especialitats:
   – Violí.
   – Clarinet.
   – Trompeta.
   – Piano.
   – Llenguatge Musical.

 

  • Documentació / Informació

   Es modifica l’anterior acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió del dia 23 de maig de 2017, pel qual s’aprovava la convocatòria i les bases que havien de regir les proves de selecció per a la constitució de borses de treball de Professor del Conservatori Municipal de Música de diverses especialitats, en el sentit d’incloure en subapartat e), de l’apartat 3, de la Base Segona com a titulació vàlida per a l’especialitat de llenguatge musical, el títol de «Título Superior de Música: Especialitat: Interpretació de qualsevol especialitat instrumental».
   Per tant, les persones que posseïsquen el títol següent: «Título Superior de Música: Especialitat: Interpretació de qualsevol especialitat instrumental» i no hagueren presentat la sol·licitud en el termini anterior, disposaran d’un nou termini de presentació d’instàncies

 

Fase: Convocatòria

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí