Llocs de feina a B.M.Barcelona

0
696

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
ANUNCI sobre publicació de les bases que han de regir la convocatòria per a la constitució de la borsa de treball de professors superiors d’orquestra i banda, per a la Banda Municipal de l’Institut de Cultura de Barcelona.
L’Institut de Cultura de Barcelona, segons la resolució del 26 de juny de 2023, convoca un procés selectiu per a la provisió d’una borsa de treball de professors superiors d’orquestra i banda, per a la Banda Municipal de l’Institut de Cultura de Barcelona.
Les bases d’aquesta convocatòria, així com els successius anuncis, s’exposaran al Tauler d’Anuncis del Palau de la Virreina (La Rambla, 99) i a la web de l’Ajuntament de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat ).
Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació.

Aquesta borsa estarà constituïda per diferents modalitats, responent als diferents instruments musicals que composen la Banda Municipal de Barcelona:

  • Bombardí
  • Contrabaix
  • Oboè
  • Percussió
  • Tuba
    La convocatòria es regirà per les presents bases, i en tot allò no previst, pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
    Pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats vigent quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

Llegir més

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí