XVI Certamen Internacional de Bandes de MúsicaVila de la Sénia

0
386
 1. El XVI Certamen Internacional de Bandes de MúsicaVila de la Sénia tindrà lloc els dies 13 i 14 d’abril de 2024 a la Casa de la Cultura de la Sénia.
 2. Poden participar-hi les bandes de música de tot l’Estat espanyol, així com de la resta del món, no professionals. No hi poden participar les bandes de música que pertanyin a conservatoris o a escoles de música professionals.
 3. Les plantilles de les bandes han d’estar formades bàsicament per instruments de vent (fusta i metall) i percussió. El nombre total de places de les bandes participants no pot excedir els 100 músics.
 4. En el total de la formació, el nombre màxim d’instruments de corda a la plantilla de la banda no pot ser superior a set.
 5. El Certamen s’iniciarà amb una cercavila prèvia. Aquesta cercavila és d’obligada participació i estarà fora de concurs.
 6. El Certamen constarà d’una única secció, amb una participació mínima de dues bandes i màxima de tres, i totes elles actuaran el dissabte 13 d’abril.
  L’ordre de participació quedarà establert per sorteig. Aquest sorteig serà públic i la data es determinarà una vegada conclosa la selecció de les bandes participants.
 7. El Comitè Organitzador proposarà una obra obligada, que serà interpretada per les bandes participants amb un pasdoble o una marxa de presentació no puntuable i una obra de lliure elecció.
 8. El Comitè de Selecció es reserva el dret de desestimar qualsevol proposta d’obra de lliure elecció si considera que no és apropiada per al nivell requerit pel Certamen.
 9. En el moment de la inscripció, les bandes hauran de presentar la seva proposta de concert per escrit, indicant-hi el repertori i la durada aproximada.
 10. S’estableix una fiança de 500 €, que s’ha de fer efectiva a l’hora d’inscriure la banda i que es retornarà un cop finalitzat el Certamen. Aquesta fiança s’ha d’ingressar en aquest compte corrent del XVI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia
  BBVA: 0182-1745-83-0201752141.
  Per a transaccions des de l’estranger:
  IBAN: ES35 0182 1745 8302 0175 2141
  CODI SWIFT: BBVAESMMXXX
  A la transacció, s’hi ha d’indicar el nom de la banda de música i el text “Inscripció al XVI Certamen”.
 11. El termini d’inscripció començarà el dia 14 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2023 a les 12 h. Les bandes seleccionades rebran una notificació abans del dia 15 de desembre de 2023.
  El Comitè Organitzador es reserva la facultat de prorrogar el termini d’inscripció
 12. Les sol·licituds s’han de registrar a l’enllaç:
  https://certamen.cat/cert/2023/07/14/registrexvi-certamen/
 13. Al moment de la seua inscripció, les bandes hauran de presentar una llista amb tota la plantilla de músics que formen part de la banda. Sobre aquesta llista es presentarà la llista definitiva dels músics que participaran. Es poden incloure un màxim de sis musics aliens a la banda. Cap músic que no figuri a la primera llista i que no estigui inclòs entre aquests sis músics aliens a la banda podrà participar al Certamen.
  En les llistes de músics, s’hi ha de fer constar el següent: nom, cognoms, instrument i DNI, en ordre alfabètic. Al final d’aquesta llista, hi han de figurar els músics aliens a la banda en cas que hi participin.
  Aquesta llista s’haurà de presentar en format Excel.
 14. D’entre totes les sol·licituds rebudes, el Comitè Organitzador, mitjançant un Comitè de Selecció, designarà les bandes participants, seleccionant-ne un màxim de tres. Si alguna de les bandes finalment designades per a participar-hi no ho fa (sense justificació, segons ho consideri l’organització), perdrà el dret a recuperar els 500 € dipositats com a fiança i no podrà participar en aquest Certamen fins passats tres anys. Les bandes no seleccionades entre les tres primeres quedaran com a reserves.
 15. El Certamen tindrà lloc a la Casa de Cultura de La AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA · AMS Sénia. Les dates d’actuació de les bandes són:
 • Dissabte, 13 d’abril de 2024: 3 bandes (concurs)
 • Diumenge, 14 d’abril de 2024: Banda convidada
  (fora de concurs)
 1. El Certamen començarà a les 17.00 hores per a la primera banda, amb una durada màxima de 45 minuts. El no compliment del temps establert per a cada actuació serà motiu de penalització.
 2. L’obra obligada per aquesta edició és:
  NOM DE L’OBRA: SAMSARA, d’Andrés Álvarez
  El Comitè Organitzador no es fa responsable de totes aquelles qüestions legals que puguin afectar les bandes pel que fa a l’ús de les partitures de les obres de lliure elecció.
 3. Cada banda participant en el Certamen ha de portar tots els instruments necessaris per a la interpretació de les obres, tant les obligades com les lliures.
  L’organització posa a disposició de les bandes participants un piano de cua.
 4. L’ordre de participació de les bandes es determinarà per sorteig. Aquest sorteig serà públic i la data es determinarà una vegada conclosa la selecció de les bandes participants. L’endemà de l’acte del sorteig es notificarà a les bandes seleccionades la confirmació de la seva participació i l’ordre d’actuació.
 5. Abans del dia 31 de desembre de 2023, les bandes seleccionades hauran de lliurar al Comitè Organitzador tota la documentació requerida
  en l’Annex II. Un cop iniciada la confecció dels programes no s’admetran més canvis, per tant, la no publicació serà responsabilitat exclusiva de la societat que incompleixi el termini. La banda que vulgui canviar alguna de les composicions de lliure elecció només ho podrà fer si ho autoritza el Comitè Organitzador i sempre que ho hagi notificat per escrit abans del dia 15 de gener de 2024.
 6. El control dels músics integrants de les bandes serà exercit per una Comissió de Control formada per membres del Comitè Organitzador. El control es basarà en les llistes de músics que facilitin les bandes en el moment de la seva inscripció. No s’acceptarà cap músic que no estigui en aquesta llista. Les llistes definitives dels músics integrants que prenen part en el Certamen s’ha de presentar a l’organització del Certamen abans del 15 de març de 2024, tenint en compte que el nombre màxim de canvis permesos sobre la llista inicial és de sis
  músics. Després d’aquesta data no es permetrà cap modificació. Les llistes s’hauran de presentar en format Excel.
 7. El Jurat del Certamen estarà format per tres membres escollits entre professionals de reconegut prestigi vinculats al món de les bandes de música, tant de l’Estat espanyol com de la resta del món. D’entre aquests tres membres, el Comitè Organitzador nomenarà un president.
 8. Segons el sistema de puntuació d’aquest Certamen, s’atorgaran els premis d’acord amb les puntuacions obtingudes per cada banda. Els diferents premis estaran establerts dins dels següents barems designats per l’organització:
 • entre 281 i 330 punts, 1r premi i diploma acreditatiu
 • entre 230 i 280 punts, 2n premi i diploma acreditatiu
  La banda que hagi obtingut la puntuació més alta dintre del barem establert per al primer premi serà la guanyadora del “Premi Especial” del Certamen i rebrà els premis següents:
  •1r premi: 5.000 € i trofeu
  En cas d’empat en la puntuació més alta per al primer premi, les bandes compartiran el premi econòmic a parts iguals.
  Els premis poden quedar deserts si cap de les bandes participants aconsegueix superar el barem de puntuacions establert per a cada premi.
 1. Enguany incorporem el PREMI A LA MILLOR INTERPRETACIÓ DE L’OBRA OBLIGADA.
 2. Patrocinat per AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA · AMS
  TOT PER L’AIRE EDICIONES, consistent en un xec per valor de 500 € a gastar en material de l’editorial
 3. Les bandes participants rebran per part de l’organització del Certamen en concepte d’assistència:
 • D’una distància de fins a 300 km: 2.000 €
 • D’una distància de 300 km fins a 1.000 km: 3.500 €
 • D’una distància de més de 1.000 km: 5.000 €
 1. La participació en aquest Certamen comporta la cessió al Comitè Organitzador dels drets d’imatge i so i de la documentació aportada d’acord amb les bases.
 2. El fet de no complir alguna de les dates establertes per a la presentació de la documentació comporta la pèrdua de la plaça de participació en el Certamen, cosa que donarà pas a una de les bandes de la llista d’espera, segons l’ordre establert en el sorteig.
 3. La participació en aquest Certamen suposa l’acceptació expressa d’aquestes bases, com també de les decisions adoptades pel Comitè Organitzador en l’execució, el desenvolupament i la interpretació, i en totes les qüestions que no s’hi hagin previst.
  Les societats o entitats a què pertanyen les bandes participants en el Certamen, amb renúncia expressa al seu propi fur, i per aplicació del que disposa l’article 55 de la Llei d’enjudiciament civil, se sotmeten al fur i la competència territorial dels jutjats i tribunals d’Amposta i dels seus immediats jeràrquics superiors per tal de dilucidar qualsevol conflicte d’interessos que pugui sorgir amb motiu d’aquestes bases, de la
  convocatòria i de la celebració del XVI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí