L’Ajuntament de València aprova la convocatòria del Premi-Beca José Iturbi d’Estudis a l’Estranger dirigit a l’alumnat del conservatori   

0
69

València, divendres 7 de juny de 2024

L’Ajuntament aprova la convocatòria del Premi-Beca José Iturbi d’Estudis a l’Estranger dirigit a l’alumnat del conservatori    

  • La subvenció serà de 10.000 euros per a cobrir les despeses d’una formació universitària o superior en un altre país
  • Les persones interessades han d’haver cursat els últims quatre cursos acadèmics d’Ensenyaments Professionals en el centre 

L’Ajuntament ha aprovat este matí, a través de la Junta de Govern Local (JGL), la convocatòria del Premi-Beca José Iturbi d’Estudis a l’Estranger, dirigit a l’alumnat del conservatori, que haja realitzat els seus estudis en el curs 2023/2024. La subvenció serà de 10.000 euros per a cobrir les despeses d’una formació universitària o superior en un altre país.

En este sentit, les persones interessades han d’haver finalitzat els últims quatre cursos acadèmics d’Ensenyaments Professionals en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València. Tindre una nota mitjana mínima de 7 en l’expedient acadèmic i presentar un informe favorable de capacitats i aprofitament d’estudis per part del tutor o tutora en el conservatori, referendat per la Comissió de Coordinació Pedagògica.

Així mateix, també serà necessari disposar d’un certificat de la seua admissió en una universitat o conservatori o escola superior de música estrangera per a cursar estudis de música. I ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea.

L’alumnat aspirant podrà presentar la seua sol·licitud en el termini de 20 dies naturals següents a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP). Això podrà fer-ho a través dels diferents Registres de l’Ajuntament, aportant la documentació necessària.

Es beneficiaran d’este premi fins a un màxim de 3 participants en el mateix curs acadèmic. La resolució serà publicada en el Tauler d’edictes Electrònic, en la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis del Conservatori Municipal José Iturbi.

https://sede.valencia.es/sede/descarga/doc/DOCUMENT_1_20230006082628

GABINET DE COMUNICACIÓ

València, viernes 7 de junio de 2024

El Ayuntamiento aprueba la convocatoria del Premio-Beca José Iturbi de Estudios en el  Extranjero dirigido al alumnado del conservatorio 

  • La subvención será de 10.000 euros para cubrir los gastos de una formación universitaria o superior en otro país
  • Las personas interesadas han de haber cursado los últimos cuatro cursos académicos de Enseñanzas Profesionales en el centro

El Ayuntamiento ha aprobado esta mañana, a través de la Junta de Gobierno Local (JGL), la convocatoria del Premio-Beca José Iturbi de Estudios en el Extranjero, dirigido al alumnado del conservatorio, que haya realizado sus estudios en el curso 2023/2024. La subvención será de 10.000 euros para cubrir los gastos de una formación universitaria o superior en otro país.

En este sentido, las personas interesadas han de haber finalizado los últimos cuatro cursos académicos de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio Municipal de Música José Iturbi de València. Tener una nota media mínima de 7 en el expediente académico y presentar un informe favorable de capacidades y aprovechamiento de estudios por parte del tutor o tutora en el conservatorio, refrendado por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Asimismo, también será necesario disponer de un certificado de su admisión en una universidad o conservatorio o escuela superior de música extranjera para cursar estudios de música. Y ser español/a o nacional de un estado miembro de la Unión Europea.

El alumnado aspirante podrá presentar su solicitud en el plazo de 20 días naturales siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP). Ello podrá hacerlo a través los diferentes Registros del Ayuntamiento, aportando la documentación necesaria.

Se beneficiarán de este premio hasta un máximo de 3 participantes en el mismo curso académico. La resolución será publicada en el Tablón de Edictos Electrónico, en la página web municipal y en el tablón de anuncios del Conservatorio Municipal José Iturbi.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí