Beques per al perfeccionament de joves músics de fins a un mes de durada, durant l’any 2019, i de fins a un any de durada, durant el curs acadèmic 2019/2020.

0
735
 • Font
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmitBeques per al perfeccionament de joves músics de fins a un mes de durada, durant l’any 2019, i de fins a un any de durada, durant el curs acadèmic 2019/2020.Objecte del tràmitFacilitar l’assistència a cursos de perfeccionament musical de fins a un mes de durada, durant l’any 2019, i de fins a un any de durada, durant el curs acadèmic 2019/2020, en les condicions i els casos previstos en aquesta convocatòria.Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitantsPoden sol·licitar aquestes beques les persones físiques que reunisquen els següentsRequerimentsa) Tindre la condició de valencià/valenciana.
  A l’efecte de la present resolució, s’entén que tenen la condició de valencià els que són naturals de la Comunitat Valenciana i els ciutadans nacionals i de la resta de la Unió Europea que estan empadronats com a residents en algun municipi d’aquesta amb una antiguitat mínima d’1 any en la data en què finalitze el termini de presentació de la sol·licitud. 
  En cas d’haver estat empadronat com a resident en diferents municipis, es computaran els períodes corresponents a aquests sempre que siguen consecutius.
  No obstant això, també poden accedir a aquestes beques aquells altres sol·licitants que tinguen la condició d’espanyol o nacional d’un estat membre de la Unió Europea que, amb independència de la seua residència, presenten un projecte que es desenvoluparà en l’àmbit competencial de la Generalitat.
  b) No haver complit vint-i-huit (28) anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. 
  Per a les especialitats de Direcció d’Orquestra, Direcció de Cor, Cant i Composició, aquest límit, en el dia indicat, s’eleva a trenta-tres (33) anys.
  c) Estar en possessió de la titulació superior de Música, en qualsevol de les seues especialitats. També poden optar a aquestes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.
  Els sol·licitants han de reunir els requisits exigits al final del termini de presentació de sol·licituds establit en el resolc tercer de la present resolució.
  4. En cap cas aquestes beques es concediran per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, incloent-hi els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc es concediran aquestes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser homologats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
  No poden optar a aquestes beques els sol·licitants que hagen rebut fins a tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la Música de la Generalitat i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  Tampoc poden optar a aquestes beques els sol·licitants que exercisquen activitats musicals professionals amb dedicació plena, com a professors de conservatoris o centres d’ensenyament musical i instrumentistes d’orquestres, bandes o agrupacions professionals.Inici
 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagamentL’import màxim de qualsevol de les beques, de conformitat amb el que preveu l’article 9.2 de l’ordre de bases reguladores de beques, no serà superior a 500 euros, en la modalitat A, fins a un mes de durada, que necessàriament ha de correspondre a una activitat formativa de 2019, i fins a 6.000 euros en la modalitat B, fins a un any de durada, que ha de coincidir amb una activitat formativa del curs acadèmic 2019/2020, i es distribuirà l’import de 130.000 euros entre les dues modalitats, amb el desglossament següent:
  – Modalitat A, beques fins a un mes de durada, durant l’any 2019, un import màxim de 15.000 euros.
  – Modalitat B, beques fins a un any de durada durant el curs acadèmic 2019/2020, un import màxim de 115.000 euros.
  L’import de les beques que regula aquesta convocatòria en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada que ha de desenvolupar el beneficiari.
  Les quantitats no disposades de qualsevol de les modalitats es podran aplicar, si això és necessari, a la que siga deficitària, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 130.000 euros.Inici
 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentacióEl termini de presentació de sol·licituds serà de 20 hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8562, de 4/6/2019).Inici
 • Què s’ha de presentar?Les sol·licituds s’han d’omplir, necessàriament, de conformitat amb el model de sol·licitud que s’adjunta com a annex I en aquesta convocatòria i s’han d’acompanyar del resum del projecte i de la fitxa pressupostària, ajustats als models disponibles en la pàgina web , que han d’incloure els documents, els certificats i la informació a què es fa referència a continuació i comprendre els punts següents:
  1. Especificar el curs al qual es vol assistir (apartat C).
  2. Titulació i expedient acadèmic que indique l’últim curs realitzat, la nota mitjana obtinguda, així com totes les qualificacions obtingudes en el grau superior, incloses les de l’instrument per al qual se sol·licita la beca i, si és el cas, els premis de fi de grau obtinguts (apartat D).
  3. Llista de cursos de perfeccionament i altres activitats de formació realitzats respecte de l’instrument que es vol perfeccionar, amb la indicació del curs, centre d’impartició, any de realització i nombre d’hores lectives. Només es tindran en compte els cursos i/o les activitats justificats amb la certificació adequada que especifique el nombre d’hores (apartat E).
  4. Memòria explicativa de les principals activitats artístiques realitzades en agrupacions orquestrals, de cambra i com a solista. Només es tindran en compte les activitats justificades (apartat F).
  5. Memòria explicativa del programa de perfeccionament que desenvoluparà la persona sol·licitant (apartat G).
  6. Llista de beques o ajudes rebudes en els cinc últims anys d’institucions públiques o privades per a realitzar cursos d’ampliació o perfeccionament de la seua especialitat artística; si no s’han rebut, s’hi ha d’indicar «cap» (apartat H).
  7. Qualsevol altre document o circumstància que, segons el parer de la persona sol·licitant, puga servir per a valorar millor els seus mèrits, en relació amb els criteris de prioritat que s’hi estableixen (apartat I).
  8. Prova acreditativa documental dels contactes realitzats per a l’admissió en el centre proposat en la sol·licitud per al desenvolupament del programa de perfeccionament.
  Si aquesta admissió en el centre queda supeditada a una prova posterior, la persona sol·licitant haurà de superar-la per a poder ser beneficiària d’una beca, en el supòsit que haja sigut proposada. Si el resultat de la prova d’admissió es coneix després d’haver obtingut l’ajuda, en el cas que no s’haja superat, la beca serà revocada de manera automàtica. En el cas que se sol·licite la beca per a treballar directament amb un professor o professora de reconegut prestigi, ha d’acreditar-se per escrit la disponibilitat d’aquesta persona (apartat J).
  9. Declaració responsable de no estar sotmeses a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei general de subvencions (apartat K).Impresos associats[ANNEX I] BEQUES PER AL PERFECCIONAMENT DE JOVES MÚSICSMODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA[ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D’OBLIGACIONSInici
 • Com sol·licitar-ho?PassosLa comissió tècnica de valoració, atenent les sol·licituds presentades i l’interés d’aquestes, emetrà un informe d’avaluació conforme als criteris de valoració que s’enumeren en el punt cinqué d’aquesta resolució.
  Aquest informe quedarà incorporat en les actes de la comissió i s’hi deixarà constància succinta dels motius de la valoració i ponderació de les sol·licituds, així com la prelació de més a menys puntuació. Així mateix, ha de contindre la proposta de beques i la quantia d’aquestes, per a les dues modalitats, de conformitat amb els límits establits en l’apartat 2 del resolc segon de la present resolució, així com els motius de denegació, si és el cas.Recursos que procedixen contra la resolucióDe conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer, potestativament, en reposició, o s’hi podrà plantejar, directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
  1. El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del president de l’Institut Valencià de Cultura, en qualitat d’òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  2. El recurs contenciós administratiu s’ha d’interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Inici
 • Com es tramita telemàticament? A través del enllaç corresponent:https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.doInici
 • Informació complementària* AUDICIÓ

  Quant a l’audició per als sol·licitants de beca, aquesta es podrà exceptuar en els supòsits de sol·licituds de modalitat A; quant a les especialitats de Direcció d’Orquestra, Direcció de Cor o Composició, els sol·licitants hauran de presentar, alternativament a l’audició, la documentació assenyalada en l’article 3, punt 3.2 de l’Ordre bases reguladores beques.

  Així, els sol·licitants en l’especialitat de Composició han de presentar tres exemplars d’obres originals per a diferent plantilla orquestral o de cambra, perquè la comissió tècnica valoradora els estudie i valore, i els sol·licitants en l’especialitat de Direcció d’Orquestra o Cor han de presentar un vídeo de visió frontal del director, en què la comissió puga valorar la tècnica de direcció de l’aspirant, amb fragments de dues obres, com a mínim, de diferents estils i èpoques.

  L’audició consistirà en la interpretació d’una obra obligada per instrument i una altra de lliure elecció. Les obres obligades per instrument són:
  – ARPA: Sonata (P. Hindemith)
  – BOMBARDÍ: Concerto for Euphonium (Vladimir Cosma)
  – CLARINET: Tres peces per a clarinet sol (I. Stravinsky)
  – CLAVECÍ: Partita núm. 5 BWV 829 (J. S. Bach)
  – CONTRABAIX: 1a Suite en sol major (Versió de François de Rabath, de J. S. Bach)
  – FAGOT: Concert en sib major KV 191 (W. A. Mozart)
  – FLAUTA: Pièce, per a flauta sola (J. Ibert)
  – GUITARRA: Capriccio Diabolico (Revisió d’Andrés Segovia, de Mario Castelnuovo Tedesco)
  – LLAÜT: Las diferencias sobre Guárdame las vacas (L. Narváez) i Calata a la spagnuola (J. A. Dalça)
  – OBOÉ: Metamorfosi (B. Britten)
  – ORGUE: Tocatta i fuga en re menor (J. S. Bach)
  – PERCUSSIÓ: Improvisation & March, per a timbal (Elliot Carter). L’obra de lliure elecció ha de ser necessàriament de vibràfon o marimba.
  – PIANO: Polonesa- Fantasia. Opus 61 (F. Chopin)
  – SAXÒFON: Concertino de cambra (J. Ibert)
  – TIORBA: Suite (Preludi, Allemande, Gavotta, Gigue, Angloise), (R. de Visée)
  – TRAVERSO BARROC: Fantasia núm. 7 per a flauta sola en re major (G. P. Telemann)
  – TROMBÓ: Improvisació núm. 1 (E. Crespo)
  – TROMPA: Concert núm. 1, opus 11 (R. Strauss)
  – TROMPETA: Concerto (Charles Chaynes)
  – TUBA: Concertino (J. Koetzier)
  – VIOLA: Suite núm. 3, en do major. BWV 1009 (JS Bach)
  – VIOLÍ: Concert núm. 4 en re major (1r moviment), (W. A. Mozart)
  – VIOLÍ BARROC: Sonata núm. 1 en sol menor, Adagio i Fuga, (J. S. Bach)
  – VIOLONCEL: Suite núm. 3, en do major BWV 1009 (J. S. Bach)

  Atesa la dificultat d’assenyalar una obra obligada en l’especialitat de Jazz, l’audició consistirà en la presentació d’un «estàndard» i d’una «composició pròpia» per a l’instrument del sol·licitant, amb la banda que es requerisca.

  En l’especialitat de Cant, l’audició consistirà en la interpretació d’un lied o cançó i d’una ària d’òpera o sarsuela, triada per la comissió tècnica de valoració d’entre les tres que, com a mínim, propose el sol·licitant per a cada modalitat, lied o ària, d’entre les del repertori de la seua corda.Criteris de valoració1. Per a l’elaboració de l’informe i la proposta, la comissió tècnica de valoració prevista en l’article 6, punt 3.2 de l’ordre de bases reguladores de beques tindrà en compte els criteris objectius d’atorgament de les subvencions, la ponderació i la puntuació mínima exigida, previstos en l’article 3, epígraf 3.2, de la mateixa ordre.
  2. L’audició consistirà en la interpretació d’una obra obligada per instrument i una altra de lliure elecció. Les obres obligades per instrument són:
  ARPA: Sonata (P. Hindemith).
  BOMBARDÍ: Concerto for Euphonium (Vladimir Cosma).
  CLARINET: Tres peces per a solo de clarinet (I. Stravinsky).
  CLAVE: Partita núm. 5 BWV 829 (J. S. Bach).
  CONTRABAIX: Primera suite en sol major (versió de François de Rabath, de J. S. Bach).
  FAGOT: Concert en si major KV 191 (W. A. Mozart).
  FLAUTA: Pièce, per a solo de flauta (J. Ibert).
  GUITARRA: Capriccio diabolico (revisió d’Andrés Segovia, de Mario Castelnuovo-Tedesco).
  LLAÜT: Les diferències sobre Guárdame las vacas (L. Narváez) i Calata a la spagnuola (J. A. Dalza).
  OBOÉ: Metamorfosi (B. Britten).
  ORGUE: Tocata i fuga en re menor (J. S. Bach).
  PERCUSSIÓ: Improvisation & March, per a tambor (Elliot Carter). L’obra de lliure elecció ha de ser necessàriament de vibràfon o marimba.
  PIANO: Polonesa-fantasia. Opus 61 (F. Chopin).
  SAXÒFON: Concertino de cambra (J. Ibert).
  TIORBA: Suite (preludi, Allemande, Gavotta, Gigue, Angloise) (R. de Visée).
  FLAUTA TRAVESSERA BARROCA: Fantasia núm. 7 per a solo de flauta en re major (G. P. Telemann).
  TROMBÓ: Improvisació núm. 1 (E. Crespo).
  TROMPA: Concert núm. 1, opus 11 (R. Strauss).
  TROMPETA: Concerto (Charles Chaynes).
  TUBA: Concertino (J. Koetzier).
  VIOLA: Suite núm. 3 en do major. BWV 1009 (J. S. Bach).
  VIOLÍ: Concert núm. 4 en re major (un moviment) (W. A. Mozart).
  VIOLÍ BARROC: Sonata núm. 1 en sol menor, adagio i fuga, (J. S. Bach).
  VIOLONCEL: Suite núm. 3, en do major BWV 1009 (J. S. Bach).
  Considerant la dificultat de fixar l’obra obligada en l’especialitat de jazz, l’audició consistirà en la presentació d’un estàndard i d’una composició pròpia per a l’instrument proposat, amb la banda que es necessite.
  En l’especialitat de Cant, l’audició consistirà en la interpretació d’un lied o cançó i d’un ària d’òpera o sarsuela, triada per la comissió tècnica de valoració entre les tres que, com a mínim, propose la persona sol·licitant per a cada modalitat, lied o ària, entre les del repertori de la seua corda.
  3. Els sol·licitants que corresponguen a les especialitats de Composició, Direcció d’Orquestra o Direcció de Cor estaran exemptes d’audició.
  4. La comissió tècnica de valoració podrà eximir de l’audició les persones sol·licitants de la modalitat A.Obligacions1. Comunicar per escrit a l’Institut Valencià de Cultura l’acceptació de la beca en un termini no superior als quinze dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d’acceptació que s’adjunta a la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què es vulga rebre l’import de l’ajuda, per a la qual cosa s’ha d’omplir el model de domiciliació bancària que s’adjunta a la present convocatòria com a annex II.
  Si no presenta l’acceptació expressa, es considerarà que ha perdut el dret a la subvenció concedida. Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, l’acceptació fora del termini establit comportarà per al beneficiari l’aplicació de les sancions que corresponguen d’acord amb el que preveu el punt 3 del resolc desé de la present resolució.
  2. Cal complir el programa de treball proposat, i per a les beques de la modalitat A, cal començar i finalitzar les activitats per a les quals va ser concedida la beca fins al 30 de novembre de 2019; quant a les beques de la modalitat B, per al curs acadèmic 2019/2020, s’ha de començar el programa de perfeccionament, en qualsevol cas, abans de 31 d’octubre de 2019.
  3. S’ha de comunicar per escrit, abans del 30 de novembre de 2019, la renúncia a la beca concedida, quan no siga possible fer el curs en les condicions previstes en el projecte o per qualsevol altre motiu.
  4. Cal justificar documentalment la utilització de l’ajuda en la forma indicada en el punt dos del resolc huité de la present resolució i conservar els documents justificatius de l’aplicació de l’import rebut, per a poder justificar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.
  5. Qualsevol reformulació del projecte o canvi de caràcter substancial s’ha de comunicar prèviament a l’Institut Valencià de Cultura i l’ha d’autoritzar la persona que tinga la presidència de la comissió de valoració, amb el previ informe del Servei d’Ajudes, que podrà proposar modificar l’ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i l’autorització subsegüent podrà determinar la revocació de la subvenció, amb l’obligació de tornar l’ajuda rebuda, si és procedent.
  Es consideraran modificacions de caràcter substancial aquelles en les quals el pressupost efectiu revele una desviació a la baixa superior al 25 % respecte al pressupost total previst i aportat al projecte juntament amb la sol·licitud. En aquest cas, comportarà una minoració proporcional de l’import concedit. No obstant això, les modificacions de projectes el decrement pressupostari respecte al pressupost total previst de les quals supere el 50 % comportaran la revocació o pèrdua del dret al cobrament de l’ajuda concedida. L’incompliment d’aquesta obligació determinarà la revocació de l’ajuda.
  6. Presentar, davant del Registre de l’Institut Valencià de Cultura, en el termini màxim d’un mes a partir del moment en què finalitze el curs, el certificat de les autoritats acadèmiques (professors o professores del centre on s’han cursat els estudis o bé del mestre o mestra que haja impartit les classes de manera individualitzada i particular) que acredite la continuïtat i aprofitament dels estudis cursats; i, en qualsevol cas, sempre abans del 30 de novembre de 2019 per a les beques de la modalitat A, i fins al 30 de setembre de 2020 per a les beques de la modalitat B.
  7. Al certificat acadèmic anterior s’ha d’adjuntar una memòria detallada sobre els estudis de perfeccionament cursats amb aquesta beca, així com una llista de les despeses produïdes durant aquest període de temps, a la qual s’han d’adjuntar els justificants de despesa i de pagament, les factures originals, fins i tot electròniques, i qualsevol altre document de valor probatori de la despesa efectuada.
  8. S’han de comunicar les beques concedides per a la mateixa activitat o semblant, la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà d’una còpia de la notificació rebuda, així com altres ingressos o recursos que servisquen per a finançar els cursos de perfeccionament musical.
  9. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveuen els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes, llevat que s’aplique l’excepció continguda en l’Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
  Els diversos documents s’han de presentar d’acord amb el que preveu el punt 2 del resolc tercer.
  Les persones beneficiàries d’aquestes beques han de donar l’adequada publicitat a l’ajuda en totes les activitats que facen durant el període de gaudi d’aquesta i fer-la constar en el seu currículum.
  Les persones beneficiàries hauran d’oferir un concert en els cicles que organitze l’Institut Valencià de Cultura (si són convidades a fer-ho i excepte causa de força major justificada), pel qual no percebran cap mena d’ingrés extraordinari.
  Les persones beneficiàries d’aquestes beques podran ser convidades a participar en les activitats de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, coincidents amb el període de durada de la beca i en la seua corresponent especialitat.
  Les persones beneficiàries se sotmetran a les actuacions de control financer que corresponguen a la Intervenció General de la Generalitat, en relació amb l’ajuda concedida, i hauran de col·laborar d’acord amb les obligacions contingudes en l’article 46 de la Llei 38/2003, general de subvencions.SancionsEn cas que no s’aporte la justificació, el crèdit pressupostari quedarà anul·lat, i es perdrà el dret a cobrar l’ajuda concedida. La justificació fora del termini establit comportarà per al beneficiari l’aplicació de les sancions que corresponguen, d’acord amb el que preveu el punt 3 del resolc desé de la present resolució.
  L’Institut Valencià de Cultura es reserva igualment la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d’incompliment d’alguna de les obligacions imposades als beneficiaris en el resolc seté, apartat 1, lletres a, b, c, d, e, f i g de la present resolució, en els terminis i les condicions assenyalades, sempre amb la observació del principi de proporcionalitat a què es refereix l’article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  Les resultes que puguen produir-se per les renúncies produïdes i les minoracions que es determinen per l’aplicació d’allò que s’ha indicat podran disposar-se de conformitat amb allò que disposa l’article 7.3 de l’Ordre bases reguladores beques.
  Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb allò que disposa l’article 17 de l’Ordre bases reguladores beques.Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa– Ordre 34/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques en règim de concurrència competitiva (DOCV 7833, de 21/07/2016).
  – Resolució del 28 de maig de 2019, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen beques per al perfeccionament de joves músics fins a un mes de durada, durant l’any 2019, i fins a un any de durada, durant el curs acadèmic 2019-2020.Llista de normativaVegeu l’Ordre 34/2016, de 18 de juliol (bases reguladores)Vegeu la Resolució de 28 de maig de 2019, de convocatòria de beques.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí