Convocatòria del Certamen de Bandes de Música de Secció Especial 2023

0
481

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la convocatòria del Certamen de Bandes de Música de Secció Especial 2023.
Identificador BDNS: 671898.
ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/671898
Primer. Finalitat i objecte del Certamen
La finalitat del Certamen, en el qual la música de banda és la protagonista com a part del patrimoni cultural immaterial valencià, és fomentar, protegir i difondre aquest tipus de música i afavorir la competència entre les societats musicals participants per a fomentar l’estudi i la cerca de l’excel·lència en la interpretació musical.L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la participació de les societats
musicals en una de les seues activitats pròpies com són els certàmens i concedir premis a les societats musicals guanyadores d’aquest, de conformitat amb el que es preveu en l’article 1.2.2 de l’OGS.
Segon. Participants, requisits i presentació de sol·licituds Podran participar en aquest Certamen les bandes de música dependents de
les societats musicals federades de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:
-Secció Especial: comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un número mínim de 120 integrants i un màxim de 160.
-Dret d’inscripció: Es podran inscriure les bandes de música amb una plantilla il·limitada de integrants federats pertanyents a les bandes de música.
Del còmput de places de cada banda, s’exclourà el director o directora i el banderer o banderera.Es limita la quantitat de bandes participants a quatre.
Dates i lloc de celebració: El Certamen se celebrarà el dia 8 de juliol de 2023, en la Plaça de Bous de València.Les sol·licituds de participació, dirigides al president de la Diputació, es presentaran en tot cas per un representant legal de l’entitat en la Seu Electrònica de la Diputació de València www.sede.dival.es, en la carpeta ciutadana. En aquestes es declararà responsablement que la entitat no està incursa
en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, previstes en Verificable a https://bop.dival.es/bop CSV: BOPV-2023/01154 Núm. 19 Pàg. 27-1-2023 2 l’article 13 de la Llei General de Subvencions (LGS) i en l’article 6 de l’OGS. El termini
de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP. En cas que es presenten en termini diverses sol·licituds s’entendrà com a vàlida la presentada en última instància. En la sol·licitud de participació s’haurà d’indicar el nom i compositor/a de l’obra de lliure elecció.
Tercer. Bases reguladores.
L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València de 28 de març de 2017, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) de 29 de maig de 2017.
Quart. Finançament i quantia
La Diputació de València finançarà les despeses derivades de la celebració del present Certamen, que ascendeixen a la quantitat de 60.000 euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents, distribuïts com segueix:

  • Per a premis, participació de les bandes de música i indemnització al Jurat, la despesa ascendeix a 60.000 euros:
  • 320 33409 482.00 (40.000 euros), pagament de la participació a les bandes concursants.
  • 320 33409 481.00 (10.000 euros), pagament del premi a la banda guanyadora.
  • 320 33409 226.06 (10.000 euros), pagament de la indemnització de les quatre persones integrants del Jurat.
    Cinqué. Termini de presentació.El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.
    València, a 23 de gener de 2023. —El president, Antoni Francesc Gaspar Ramos.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí