V CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES ‘FERNANDO TORMO IBÁÑEZ’.

0
686

La Unió Musical d’Albaida `l’Aranya’, convoca el V CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ, amb els objectius de fomentar i enriquir el repertori de la música escrita per a banda, el patrimoni musical i cultural de les bandes de música i sobretot difondre la figura i l’estil musical inconfusible de l’il·lustre compositor albaidí Fernando Tormo, director de la banda d’aquesta societat entre 1951 i 1953. Aquest estil s’evidencia sobretot, en els seus pasdobles, solemnes, elegants i originals, interpretats per innumerables formacions bandístiques de tot arreu.
La finalitat principal d’aquest concurs és, per aquest motiu, estimular la creativitat dels compositors actuals inspirada en aquest estil musical tan característic de Tormo.
BASES
Primera
Hi podran participar compositors de qualsevol nacionalitat, sense límit d’edat, i concursant amb el número de composicions que estime oportú.
Segona
Les composicions han de ser originals de l’autor que les presenta i inèdites, entés, que si han sigut interpretades amb anterioritat, editades o bé premiades en un altre concurs, abans del concert de lliurament dels premis d’aquesta edició, la participació en aquest quedaria anul·lada i sense efecte. Si al termini de presentació de treballs no s’hagueren presentat un mínim de 4 composicions, el concurs quedarà anul·lat si la Unió Musical d’Albaida, com a organitzadora el mateix, ho considerà oportú.
Tercera
El jurat valorarà principalment:
• L’originalitat i la qualitat de les obres presentades (correcta utilització dels recursos compositius, la instrumentació i la presentació/edició de la partitura).
• L’adequada classificació de ‘pasdoble dianer’, o que encaixen amb un estil marcial i propi a l’estil de Fernando Tormo, així com la seua idoneïtat per a les desfilades al carrer.
• I aquells aspectes o condicions musicals que el jurat designat en aquesta edició considere oportú, si és el cas.
Quarta
Instruccions de participació.
• Presentació impresa i enquadernada de la partitura completa (no reducció), per quadruplicat, i una còpia impresa de les particel·les corresponents, tot atenent a la instrumentació requerida al final d’aquestes bases.
• Preferentment, el format d’edició dels materials presentats serà el digital (realitzats a partir de qualsevol suport informàtic actual). No obstant, les obres podran presentar-se manuscrites, però, en cas de resultar premiades, i per a la posterior edició, serà obligatori
presentar-les amb el suport informàtic més actual de Finale o Sibelius, o bé que l’autor es faça càrrec de les despeses derivades del canvi de manuscrit a informàtic.
• Manuscrits o editats digitalment, tots els treballs hauran d’adjuntar-se obligatòriament també en format PDF i acompanyats d’una maqueta d’audio (sons Midi o semblants). Aquestos arxius PDF i audio s’adjuntaran en suport USB o CD.
• El autor/a indicarà sempre, en tots els materials, un lema sobre el qual participarà i no s’indicarà cap referència al seu nom o autoría de l’obra en cap d’ells.
Cinquena
Enviament, forma i termini de presentació de treballs
• Tots els materials seran enviats a:
Societat Unió Musical d’Albaida ‘L’Aranya’
V CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ
C/ Castelló de Rugat, Nº 2-Baix
46860 Albaida (València)
• A més a més, s’inclourà un sobre tancat. En l’exterior del sobre figurarà el mateix lema escollit per als materials, i res més. A l’interior del mateix, figurarà de nou el lema escollit, el títol definitiu del pasdoble, nom i cognoms de l’autor/a, les dades de contacte (adreça, telèfon/s de contacte, correu electrònic) i una declaració jurada i signada que acredite que l’obra presentada és pròpia i inèdita, que no ha sigut interpretada, editada ni premiada anteriorment, l’acceptació de totes i cada una de les condicions establertes en les bases del concurs, fotocòpia del DNI i unes notes breus sobre el seu currículum. Aquest sobre s’obrirà únicament en el cas que acompanye alguna de les obres premiades.
• Termini de presentació: 30 de juny de 2023, a les 14.00 hores. Per a les obres enviades per correu o agència de transport es farà constar la data d’entrega a l’oficina d’origen, i es consideraran incloses aquelles que hagen sigut segellades amb data igual o anterior al dia
de finalització del termini de presentació, sense fer al·lusió al remitent sempre que siga possible.
Sisena
• El jurat el conformaran entre tres i cinc persones de reconegut prestigi i solvència musical professional, entre ells, el director de la Unió Musical d’Albaida.
• El jurat seleccionarà entre totes les composicions presentades, un màxim de 4 obres, que tindran la condició de FINALISTES del

V CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES ‘FERNANDO TORMO IBÁÑEZ’.
• Les obres finalistes seran interpretades per la Unió Musical d’Albaida en el concert i acte de lliurament de premis que tindrà lloc el dia 30 de setembre de 2023 (l’hora i el lloc seran oportunament publicitats, principalment per les xarxes socials i/o mitjans de comunicació).
• Els autors/es de les obres finalistes haurien d’estar presents en el concert i acte de lliurament de premis. En cas de no poder assistir per causa degudament justificada, podran autoritzar a un representant per recollir els possibles premis atorgats, si és el cas.
Setena
Premis:
• PREMI del V CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ 2023, dotat amb 1.500 €.

Atorgat pel jurat tècnic. A més, el jurat podrà concedir totes les mencions honorífiques que considere oportunes, sense estar aquestes
remunerades econòmicament.
En el supòsit que cap de les obres presentades o seleccionades per a la final del concurs, no reunisquen les condicions esmentades en la base tercera de les presents bases, sobretot el de la qualitat suficient, el premi podrà quedar desert, sempre i quan la decisió siga adoptada per unanimitat del jurat (la totalitat dels membres). Ningun membre del jurat podrà abstenir-se.
• ACCÈSSIT del V CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ 2023, dotat amb 500 €.

Atorgat per votació del públic assistent al concert de la final del concurs.

La decisió tècnica del jurat serà inapel·lable, que podrà adoptar les resolucions oportunes sobre qualsevol incidència o dubte que puga sorgir en el desenvolupament del present concurs, i també en la interpretació del contingut de les bases.
Totes les decisions seran ratificades per la Junta de la Unió Musical d’Albaida i actuarà com a secretari/a del jurat, sense dret de veu i vot sobre les decisions musicals, un membre designat per la Junta Directiva de la Unió Musical d’Albaida que vetlarà pel correcte acompliment de les bases del concurs i del seu desenvolupament en general.
Vuitena
• Les obres guardonades passaran a formar part del patrimoni de l’arxiu de la Societat Unió Musical d’Albaida i, amb l’acceptació de les presents bases del concurs, els autors/es de les obres premiades cedeixen a FSMCV-Edicions l’exclusivitat de l’edició, i a la Societat Unió
Musical d’Albaida el dret de lliure interpretació i/o enregistrament, siga quin siga el format.
• Sempre que les obres guardonades s’incloguen en edicions impreses, programes de concerts, mitjans sonors o audiovisuals, etc.,serà obligatori mencionar les composicions premiades amb els següents enunciats:
Obra guanyadora del PREMI del V CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ 2023, convocat per la Unió Musical d’Albaida ‘l’Aranya’.
Obra guanyadora de l’ACCÈSSIT DEL PÚBLIC del V CONCURS DE COMPOSICIÓ PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ 2023, convocat per la Unió Musical d’Albaida ‘l’Aranya’.
• La composició guardonada amb el premi o accèssit del present concurs, podrà ser interpretada per la banda de música de la Societat Unió Musical d’Albaida ‘L’Aranya’ en l’acte més important per a aquesta societat: la baixada de la bandera del dia 7 d’octubre d’aquest any, dia de la festivitat de la patrona d’Albaida.
Novena
• En el termini de dos mesos a partir del veredicte del jurat les composicions no seleccionades, i sempre a requeriment de l’autor, podran ser retirades de l’arxiu de la Societat o bé sol·licitar la seua devolució amb els costs d’enviament a càrrec del sol·licitant.
Quan acabe l’esmentat termini, les composicions no retirades seran destruïdes.
• El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l’acceptació totes les presents bases, per això no podran impugnar-les una vegada formalitzada la presentació.
• Aquestes bases queden dipositades sota supervisió del secretari de la Societat Unió Musical d’Albaida.
• Els òrgans competents en cada cas quedaran admesos per a resoldre els dubtes i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, amb tot allò que s’ha previst en aquestes
bases.
Instrumentació esmentada en la base quarta
• Flautí
• Flauta 1 i 2
• Oboè (2ª veu opcional)
• Fagot (2ª veu opcional)
• Clarinet Requint Mib
• Clarinets Sib 1, 2, i 3 (pral. opcional)
• Clarinet baix
• Saxòfons alts 1 i 2
• Saxòfons tenors 1 i 2
• Saxòfon baríton
• Trompes Fa 1 i 2 (3 i 4 opcionals)
• Trompetes Sib 1, 2, i 3
• Trombons Do 1, 2, i 3 (baix opcional)
• Fiscorn (2ª veu opcional)
• Bombardí (2ª veu opcional)
• Tuba Do (2ª veu opcional)
• Timbals, caixa, bombo i plats
• La resta de percussió que estime l’autor: opcional (condicionada la seua execució en concurs segons la disponibilitat de la Societat Unió Musical d’Albaida).


DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí