Bases que rexerán o XII Concurso Galego de Composición

0
2018


A convocatoria deste concurso ten a finalidade de fomentar e estimular a actividade musical, como parte fundamental do noso patrimonio cultural, así como cubrir a escaseza de novo repertorio musical de autoría galega para ser interpretado especificamente por bandas de música.

Neste marco, a Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP) establece as bases polas que se rexerá o XII Concurso Galego de Composición.

1. Comité organizador

Formarase un Comité organizador que será o órgano de goberno, administración e coordinación de todos os aspectos do concurso e estará formado por membros da directiva da Federación Galega de Bandas de Música Populares de Galicia.

Poderá estar asistido por unha unidade de asesores técnicos coa finalidade de colaborar no bo funcionamento e organización do concurso.

2. Participación

 1. Poderán concorrer compositores/as sen limitación de idade ou procedencia, con cantas composicións como desexen.
 2. As composicións deberán ser orixinais e inéditas, versarán sobre temática galega e farán alusión no seu título a aspectos da cultura galega (historia, monumentos, xeografía, tradicións, etc.) libremente elixidos polo autor.
 3. As composicións terán total liberdade creativa, permitíndose calquera tipo de estética (neoclásica, neorromántica, minimalismo, nova complexidade, etc.).
 4. Os instrumentos irán designados (polo menos) en galego, segundo os cadros do apartado 3.
 5. O prazo de inscrición comezará o día 1 de xullo e rematará o día 30 de setembro de 2019.

3. Tipoloxía das obras

Establécense as seguintes categorías

 1. Infantil
  1. Duración da peza: 5 ± 2 minutos.
  2. Dificultade: até grao 2.
  3. Cadro de instrumentación
Frauta travesaÓboeFagot (opcional)Clarinete 1Clarinete 2Clarinete baixo (opc.)Saxofón alto 1Saxofón alto 2Saxofón tenorSaxofón barítono (opc.)Trompeta 1Trompeta 2TrompaTrombónBombardinoTubaAté 3 percusionistas
Opcional:Teclado (piano, teclado MIDI ou PAD), con un intérprete.VioloncelloContrabaixo (sen extensión ou quinta corda a C1)ArpaMedios electrónicos (CD-ROM ou pista de audio dixital)
 1. Xuvenil
  1. Duración da peza: 8 ± 2 minutos.
  2. Dificultade: de grao 2 a grao 3.
  3. Cadro de instrumentación
Frauta 1Frauta 2ÓboeFagot (opcional)Clarinete 1Clarinete 2Clarinete 3Clarinete baixoSaxofón alto 1Saxofón alto 2Saxofón tenorSaxofón barítono (opc.)Trompeta 1Trompeta 2Trompa 1Trompa 2Trombón 1Trombón 2BombardinoTuba

Até 4 percusionistas
Opcional:Teclado (piano, teclado MIDI ou PAD), con un intérprete.VioloncelloContrabaixo (sen extensión ou quinta corda a C1)ArpaMedios electrónicos (CD-ROM ou pista de audio dixital)
 1. Terceira
  1. Duración da peza: 10 ± 2 minutos.
  2. Dificultade: de grao 3 a grao 4.
  3. Cadro de instrumentación
Frautín (opcional)Frauta 1Frauta 2ÓboeFagotRequinto (opcional)Clarinete 1Clarinete 2Clarinete 3Clarinete baixoSaxofón alto 1Saxofón alto 2Saxofón tenorSaxofón barítonoTrompeta 1Trompeta 2Trompa 1Trompa 2Trombón 1Trombón 2Trombón 3 (opcional)BombardinoTuba

Até 5 percusionistas
Opcional:Teclado (piano, teclado MIDI ou PAD), con un intérprete.VioloncelloContrabaixo (sen extensión ou quinta corda a C1)ArpaMedios electrónicos (CD-ROM ou pista de audio dixital)
 1. Segunda
  1. Duración da peza: 12 ± 2 minutos.
  2. Dificultade: sen límite de grao.
  3. Cadro de instrumentación
Frautín (opc. Frauta 3)Frauta 1Frauta 2Óboe 1Óboe 2Corno inglés (opc.)Fagot 1Fagot 2Contrafagot (opc.)Requinto (opcional)Clarinete 1Clarinete 2Clarinete 3Clarinete 4 (opcional)Clarinete baixoSaxofón soprano (opc.)Saxofón alto 1Saxofón alto 2Saxofón tenor 1Saxofón tenor 2 (opc.)Saxofón barítonoTrompeta 1Trompeta 2Trompeta 3Trompeta 4 (opc.)Trompa 1Trompa 2Trompa 3Trompa 4 (opccional)Trombón 1Trombón 2Trombón 3Trombón baixo (opc.)Bombardino 1Bombardino 2 (opc.)Tuba 1Tuba 2 (opc.)

Até 6 percusionistas
Opcional:Teclado (piano, teclado MIDI ou PAD), con un intérprete.VioloncelloContrabaixo (sen extensión ou quinta corda a C1)ArpaMedios electrónicos (CD-ROM ou pista de audio dixital)
 1. Primeira
  1. Duración da peza: 15 ± 2 minutos.
  2. Dificultade: sen límite de grao.
  3. Cadro de instrumentación
FrautínFrauta 1Frauta 2Frauta 3 (opc. Frauta alto, Frautín 2)Óboe 1Óboe 2Corno inglés (opc.)Fagot 1Fagot 2Contrafagot (opc.)RequintoClarinete 1Clarinete 2Clarinete 3Clarinete 4Clarinete baixo 1Clarinete baixo 2 (opc.)Saxofón soprano (opc.)Saxofón alto 1Saxofón alto 2Saxofón tenor 1Saxofón tenor 2Saxofón barítonoFliscorno 1 (opc.)Fliscorno 2 (opc.)Trompeta 1Trompeta 2Trompeta 3Trompeta 4 (opc. Piccolo)Trompa 1Trompa 2Trompa 3Trompa 4Trombón 1Trombón 2Trombón 3Trombón baixo (opc.)Bombardino 1Bombardino 2Tuba 1Tuba 2

Até 7 percusionistas
Opcional:Teclado (piano, teclado MIDI ou PAD), con un intérprete.VioloncelloContrabaixo (sen extensión ou quinta corda a C1)ArpaMedios electrónicos (CD-ROM ou pista de audio dixital)

Os instrumentos opcionais non son de uso obrigado, quedando á libre disposición do/a compositor/a. Con todo, sempre que a partitura dalgún destes instrumentos opcionais inclúa un solo, este deberá figurar nalgún outro instrumento do cadro a modo de «defecto». No caso de optar pola utilización de divisis, estes deberán  figurar nalgún outro instrumento do cadro.

O táboa de graos de dificultade pódese consultar aquí.

4. Xurado

 1. O xurado estará formado como máximo por tres personalidades do ámbito da música de recoñecido prestixio, e  un/unha secretario/a, con voz e sen voto.
 2. O fallo farase público o día 3 de novembro de 2019.
 3. A decisión do xurado será definitiva e inapelable, podendo declararse deserto un ou máis premios, se ao seu xuízo a calidade das obras non alcanza o nivel suficiente para ser merecedora de premio.

5. Inscricións

 1. A documentación deberá ser entregada con acuse de recibo, ou remitida por correo certificado, sen alusión do remitente, á sede da Federación:
  Rúa das Salvadas, 2 A. 15705 Santiago de Compostela, A Coruña.
 2. As obras presentaranse en papel, nun sobre pechado no que irá a seguinte documentación:
  1. Tres copias debidamente encadernadas e perfectamente lexibles da partitura do director baixo o lema «XII Concurso de Composición» xunto coa categoría á que se presenta.
  2. Unha copia en arquivo dixital (formato PDF), xerada mediante un programa de notación musical
  3. Un audio xerado informaticamente.
  4. Opcionalmente, poderanse incluír as partes de todos os instrumentos.
  5. Outro sobre pechado onde aparecerán lema e título da obra. Conterá no seu interior os seguintes datos: datos do autor, teléfono e correo electrónico de contacto e unha declaración asinada que acredite que a obra presentada é orixinal do autor, non foi premiada noutro concurso, editada nin estreada co título actual ou calquera outro, así como a aceptación das presentes bases de conformidade co Boletín de Inscrición, que figura como anexo ás presentes bases.
 3. As partituras entregadas non poderán presentar inscricións, signos ou textos que poidan suxerir o nome do autor. Porén, deberase entregar a partitura xeral sen portada, agradecementos e demais información non musical.
 4. Será tida en conta a presentación e acabado das partituras entregadas (encadernación, maquetación…). A fonte empregada deberá ser perfectamente lexible e as indicacións de fraseo, dinámicas e articulación colocaranse de forma clara.
 5. No caso de que, con posterioridade á presentación da obra, e antes do veredicto do xurado, a obra resultase gañadora noutro concurso, o participante deberá comunicalo de inmediato á Organización.
 6. Os concursantes que incumpran o anterior, así como aqueles que quebranten o anonimato, quedarán inmediatamente excluídos.

6. Premios

 1. De acordo co criterio do xurado, concederanse os seguintes premios:
  1. Sección infantil: o premio estará dotado con 1000 euros, diploma acreditativo e edición da obra.
  2. Seccións xuvenil, terceira e segunda: o premio estará dotado con 1500 euros, diploma acreditativo e edición da obra.
  3. Sección primeira: o premio estará dotado con 2000 euros, diploma acreditativo e edición da obra.
 2. Establécese a posibilidade de designar un finalista que, segundo o criterio do xurado, mereza tal recoñecemento. Este premio estará dotado con:
  1. Sección terceira: 500 euros, diploma acreditativo e edición da obra.
  2. Sección segunda: 500 euros, diploma acreditativo e edición da obra.
  3. Sección primeira: 800 euros, diploma acreditativo e edición da obra.

7. Estrea e dereitos

 1. As obras premiadas e finalistas terán a posibilidade de seren obras obrigadas no Certame Galego de Bandas e poderán ser estreadas en concertos das agrupacións da Federación ou outras de recoñecido prestixio. Os/as compositores/as poderán asistir a un dos ensaios das súas obras para faceren as indicacións que consideren precisas á banda e ao seu director, dispoñendo dunha hora para tal fin.
 2. Os/as compositores/as entregarán nun prazo de 20 días naturais, seguintes á comunicación da resolución, as partituras xerais e individuais en formato pdf, así como calquera outra documentación relativa á obra (notas, instrumentación, currículo do compositor, etc.) que se lles solicite.
 3. Os autores das obras premiadas comprométese obrigatoriamente a facer constar en calquera publicidade e programa que inclúa a interpretación de dita obra a seguinte descrición: «Primeiro premio [ou finalista] do XII Concurso Galego de Composición».
 4. A edición das obras farase baixo licenza Creative Commons. Os autores galardoados conservarán todos os dereitos que a Lei de propiedade intelectual concede aos seus autores.
 5. Os autores das obras premiadas ceden o dereito de comunicación pública á Federación Galega de Bandas de Música Populares, que poderá distribuíla entre os seus asociados.
 6. As obras seleccionadas como premiadas ou finalistas deberán presentarse respectando os criterios destas bases para a súa edición, podendo o comité organizador decidir non editala de non cumprirse este punto.

8. Aceptación das bases

 1. A inscrición no concurso implica a completa aceptación das súas bases.
 2. A organización resérvase o dereito a modificar as bases ou adoptar as decisións sobre aspectos non regulamentados nas mesmas, por razóns de forza maior ou de interese público.
 3. As decisións tomadas polo Comité Organizador na execución e desenvolvemento das presentes bases e todas aquelas cuestións non previstas resolveranse, en cada caso, de maneira irrevogable polo propio comité.
 4. A redacción oficial das bases é no idioma galego a efectos legais. Presentaranse en distintos idiomas, pero os desacordos que xurdan delas serán resoltos con referencia no texto galego.

Calquera dúbida será resolta no enderezo electrónico composicion@bandas.gal.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí