3r Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió Joan Antoni Martínez i Martínez

0
386

Ajuntament de Bocairent

3r Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió

Joan Antoni Martínez i Martínez Plaça de l’Ajuntament, 20 46880 Bocairent (València)

PRIMERA El Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent convoca el 3r

Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió Joan Antoni Martínez i Martínez. L’objectiu d’aquest concurs és augmentar i millorar el repertori per a les formacions de colla de dolçaines i percussió existents actualment, promocionant d’aquesta manera la difusió de la música per a dolçaina, i més concretament la dedicada a aquest tipus de formació. Aquest objectiu serà tingut en compte pel jurat a l’hora de la seua deliberació.

SEGONA La categoria seleccionada en aquest cas serà “Música funcional per a carrer” (cercavila o pasdoble) amb la següent instrumentació: 3 dolçaines en sol (amb l’opció de fer algun divisi) i percussió (cal tenir en compte que la finalitat d’aquesta peça és tocar-la al carrer).

TERCERA Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que acomplisquen els següents requisits:

 • Ser originals de l’autor que les presenta.
 • Ser inèdites.
 • No haver estat interpretades en públic anteriorment.

QUARTA Es valorarà especialment l’originalitat i la qualitat compositiva de l’obra, així com la seua idoneïtat per a poder ser interpretada als actes de carrer.

CINQUENA Les obres s’han de presentar de la següent manera:

 • 4 còpies de la partitura.
 • 2 còpies de les parts corresponents a la instrumentació indicada a l’annex 1.
 • 1 còpia en CD o memòria USB de la maqueta-àudio de l’obra amb sons MIDI o virtuals i dels arxius digitals de tot el material en format PDF.

Les obres en cap cas hauran d’anar signades, això comportaria l’exclusió automàtica. Tanmateix, s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:

 • Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail.
 • Fotocòpia del DNI del concursant.
 • Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i el títol definitiu de l’obra.

Tot aquest material haurà d’anar en un sobre gran amb el lema de la peça.

SISENA El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 9 de juny de 2023 i s’enviaran a:

SETENA Finalitzat el termini d’admissió un jurat tècnic seleccionarà, d’entre totes les obres presentades, un màxim de quatre obres, que tindran la consideració de finalistes. En cas de no haver-se presentat un mínim de quatre obres, el concurs quedarà anul·lat.

HUITENA Les obres finalistes seran interpretades pel Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent al Teatre Avenida de Bocairent el dia 30 de setembre de 2023. En el descans del concert el públic assistent podrà votar per atorgar un Premi Especial del Públic.

NOVENA S’atorgaran els següents premis:

 • Un primer premi dotat amb 2.000 euros, patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent.
 • Un premi del públic dotat amb 800 euros, patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent.
 • Una Menció Especial, dotat amb 200 euros, patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent i que serà seleccionada pels músics de l’Aljub de Bocairent.

Els premis estaran subjectes a retenció fiscal segons normativa vigent.

Els concursants finalistes, en cas de ser premiats, hauran de recollir personalment el premi, de no poder assistir per força major, hauran d’enviar un representant amb la seua autorització. De no assistir cap persona, el premi serà revocat.

DESENA Les obres no seleccionades podran ser retirades a l’Ajuntament de Bocairent en el termini de seixanta dies des que es faça públic el veredicte del jurat.

ONZENA L’autor de l’obra premiada serà convidat a dirigir-la en el concert que determine el grup, sent interpretada pel Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent.

DOTZENA Els autors de les obres premiades, a través de l’acceptació de les bases, cediran en exclusiva els drets d’edició i/o gravació a l’organització del concurs.

TRETZENA D’altres qüestions no especificades en les bases seran resoltes pels membres del jurat, així com el sistema de puntuació que s’aplicarà per a valorar les obres. El director del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent podrà ser requerit pel jurat o l’organització per a donar informació o per actuar com a mediador davant de qualsevol imprevist que poguera sorgir a l’hora de la deliberació.CATORZENA La participació en el concurs suposa l’acceptació de totes les base

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí