38 Campanya Retrobem la Nostra Música

0
1680

La Diputació de València és conscient de la importància que té la música de banda en la cultura i la tradició valencianes, i a través de l’Àrea de Cultura va començar, el 1980, a mostrar el seu suport a les societats musicals de la província. Aquest mateix suport s’ha anat estenent a altres agrupacions musicals amb les quals comparteix el seu interés per transmetre la música, les nostres tradicions i la nostra cultura, com són: les corals, les orquestres simfòniques, les orquestres de pols i plectre, els grups de dolçaina i tabal i els grups folklòrics.
Així mateix, a més de la celebració de concerts s’han obert ajudes per a altres àmbits que són fonamentals en el desenvolupament de la seua activitat, com és el suport a les escoles d’educands, la gravació de CD, l’edició de partitures…
Amb aquesta nova legislatura s’ha donat un pas més i es pretén posar València en el mapa del fenomen cultural valencià a través de les bandes de música, i s’ha obert la línia València és música, amb la qual es pretén portar la nostra música més enllà de la província i obrir-la al món.
 
1. BASES PROVISIONALS: aprovades pel Ple de la Diputació el 21/02/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província el 23/02/2017.
 
2. BASES DEFINITIVES: aprovades pel Ple de la Diputació el 18/04/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP NÚM. 76), el 21-IV-2017.
 
3. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Junta de govern de 16 de maig de 2017.
4. PUBLICACIÓ EXTRACTE CONVOCATÒRIA: Publicat en el Butlletí Oficial de la província el 08/06/2017
El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2017 inclòs.
El termini per a justificar finalitza el 3 de novembre de 2017 inclòs.
 
5. GESTIÓ DE SOL·LICITUDS:
Es presentarà amb formulari electrònic i només per via telemàtica a través de la seu electrònica. Per a això s’ha de tindre el certificat de firma digital, bé de l’entitat que sol·licita o del seu representant legal.
 
6. DIFUSIÓ
·         Cartell  (descàrrega opcional o arreplega en Servici de Publicacions de Diputació)
·         Programa de mà  (se descàrrega ací)
 
7. ARREPLEGA MATERIAL CAMPANYA – CARTELLS, PARTITURES, CD,S
Nomésdilluns i dijous en horari de 10:30 a 13:30 hores. (A partir del dia 27 de febrer del 2017)
C/ Beat Nicolau Factor, 1 – 46007 València (cridar abans al 96 388 25 90)
 
8. D’INTERÉS A LES ENTITATS SOL·LICITANTS
El certificat de firma digital per a representants legals d’entitats o persones físiques, es pot obtindre acudint amb el DNI a la   Diputació en Directe, plaça de Manises, 4, 46003 València; més informació: tel. 96 388 25 25
 
Les entitats poden traure el certificat de firma digital en la pàgina web: www.accv.es, per a més informació tel. 902 48 24 84
 
9. SEGUIR NOVETATS I POSADA AL DIA DE LA 38 CAMPANYA RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA:
www.dival.es/Centres Àrea de Cultura/Promoció Cultural
 
1.1 Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a activitats culturals de entitats sense ànim de lucre: Retrobem la Nostra Música.
Primera.Requisits dels beneficiaris
Podran acollir-se a esta campanya les següents entitats amb domicili social a la província de València que complisquen els requisits establits per a cada epígraf:
I. Societats musicals
II. Corals
III. Orquestres de pols i pua
IV. Grups de tabal i dolçaina
V. Grups de dansa i rondalles
VI. Orquestres simfòniques
VII. Ajuntaments
 
Des del Servici de Cultura se sol·licitarà d’ofici a cada una de les Federacions certificat que l’entitat sol·licitant està inscrita l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds.
 
I.            Societats Musicals
Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

  • Concert
  • Ajuda a les escoles d’educands.
  • Ajuda per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provincial.
  • Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals a les bandes de música de la província de València.
  • Ajudes per a la realització d’un concert fora de la província de València pels guanyadors del Certamen Provincial.

 
a) Concert
1. Sol·licitants.Poden sol·licitar esta ajuda les Societats musicals federades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana de la província de València, amb banda de música establida a la província de València, per a la seua banda de música, orquestra simfònica o coral.
2. Objecte. La celebració d’un concert per part de l’agrupació sol·licitant dins de la Campanya Retrobem la Nostra Música. El mateix podrà ser celebrat en el seu propi municipi, o en el municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors.
El programa estarà integrat per obres de compositors valencians, i almenys la mitat del repertori haurà de ser de l’editat per la Diputació en la col·lecció Retrobem La Nostra Música.
3.  Import de la subvenció.
Banda:
-2.000 € per a les bandes que han participat dos o més vegades en el Certamen Provincial de Bandes de Música celebrat, entre 2012 i 2016, ambdós inclosos.
-1.600 € per a les bandes que han participat una vegada en el Certamen Provincial de Bandes de Música celebrat, entre 2012 i 2016, ambdós inclosos.
-1.200 € per a la resta.
Orquestra simfònica:700 €
Cor:400 €
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4.- Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on se celebre el concert, o pel secretari de l’agrupació musical amb el VºB del president i segell de l’entitat, en que ha de constar el lloc, dia i hora de celebració del mateix.
b) Programa de mà del concert, realitzat en caràcters d’impremta, que incloga la imatge institucional facilitada per la Diputació.
 
b) Ajudes a escoles d’educands
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda les Societats musicals federades, i amb banda de música establida a la província de València.
2. Objecte. Han de disposar d’escola d’educands. En el cas que la societat musical del municipi no tinga escola d’educands, i en l’Ajuntament hi haja escola d’educands municipal, el mateix podrà sol·licitar esta subvenció.
3.Importe de la subvenció. S’establix en funció del barem següent:
·        De 10 a 30 alumnes: 1.600 €
·        De 31 a 60 alumnes: 1.750 €
·        De més de 60 alumnes: 1.900 €
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
 
4. Documentació exigida.La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Relació nominal dels alumnes del curs (cada alumne haurà de constar una sola vegada), sent imprescindible que conste el nombre total d’alumnes en la sol·licitud.
b) Certificació expedida pel secretari de la societat musical, amb el Vist i plau del president, reflectint el pressupost de gastos i possibles ingressos de l’escola d’educands.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
Certificació expedida pel secretari de la societat musical, amb el VºBº del president, que reflectisca els gastos i ingressos de laescuela d’educands durant els mesos de gener a juny del 2017.
 
c) Ajudes per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provincial.
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda les Societats musicals que participen en el Certamen Provincial de Bandes de Música, organitzat per la Diputació de València, que se celebra durant el 2017.
2. Objecte.La adquisició de les partitures que ha d’entregar la societat musical perquè siguen utilitzades pel jurat del certamen provincial durant la interpretació de la banda participant.
3.Criterios de la subvenció.
L’import a subvencionar serà del 100% del preu de les partitures originals o còpies d’autor que les bandes han d’entregar a l’organització per a participar en el certamen provincial, amb l’import límit de 700€.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions.A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
Factures originalesdeadquisición done-les partitures originals o còpies d’autor que les bandes han d’entregar a l’organització per a participar en el certamen provincial.
 
d) Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals:
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda les Societats musicals de la província de València federades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb banda de música establida en el territori provincial.
2. Objecte.Els instruments musicals que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l’instrument adquirit i destinar-ho per a l’ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar del fi del termini de justificació de la subvenció.
3.Importe de la subvenció.
L’import màxim a concedir per a cada societat musical serà de 2.000 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions.A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)      Factures originals dels instruments adquirits.
b)     Document fent-se constar la conformitat amb la recepció de l’instrument.
c)      Documentació on haurà d’aparéixer que s’ha fet constar en el local social o de concerts que l’instrument s’ha adquirit amb la col·laboració de la Diputació Provincial de València, incloent-hi el logotip de la Diputació de València.
 
e) Ajudes per a la realització d’un concert fora de la província de València pels guanyadors del Certamen Provincial de Bandes de Música.
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda les Societats musicals que hagen obtingut el primer premi i menció d’honor en Secció Especial i en Secció Primera, en el Certamen Provincial de Bandes de Música, organitzat per la Diputació de València, del 2017.
2. objecte-la realització d’un concert fora de la província de València. El dit concert pot consistir en el realitzat participant en un concurs de bandes de caràcter internacional. Es considera que el concurs té caràcter internacional quan al mateix concórreguen un número de 3 o més bandes estrangeres.
3.Importe de la subvenció
Per a la Secció Especial: 15.000€.
Per a la Secció Primera: 12.000€.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
a)      Descripció del projecte i programa d’activitats a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació de les mateixes.
b)     Pressupost detallat de gastos i ingressos previstos per conceptes.
5. Forma de justificació de les subvencions.A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Memòria del programa realitzat que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenrotllament i conclusió.
b) Documentació gràfica on aparega el logotip de la Diputació de València.
c) Certificació dels gastos realitzats amb expressió de perceptor, concepte i import,indicando en cada cas si l’IVA, de les factures presentades, és deduïble o no deduïble, expedit pel secretari de l’entitat i amb el vistiplau del president.
d) Al dit document haurà d’acompanyar-se les factures ORIGINALS dels gastos relacionats, per import de la subvenció concedida.
 
II.   Corals.
Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:
·         Concierto
·         Ayudas per a l’adquisició d’instruments musicals a les corals de la província de València.
 
a) Concert:
1. Sol·licitants.Poden sol·licitar esta ajuda les corals federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, i legalment constituïdes com a tals.
2. Objecte. La celebració d’un concert per part de l’agrupació sol·licitant dins de la Campanya Retrobem la Nostra Música. El mateix podrà ser celebrat en el seu propi municipi, o en el municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors.
El programa estarà integrat per obres de compositors valencians, i hauran d’incloure alguna de les obres editades per la Diputació de València en la seua col·lecció «Retrobem la Nostra Música».
3. Import de la subvenció. 800 €.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4.- Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on se celebre el concert, o pel secretari de l’agrupació musical amb el VºB del president i segell de l’entitat, en que ha de constar el lloc, dia i hora de celebració del mateix.
b) Programa de mà del concert, realitzat en caràcters d’impremta, que incloga la imatge institucional facilitada per la Diputació.
 
b) Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals:
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda les corals federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valencianament i legalment constituïdes com a tals.
Les corals pertanyents a una societat musical queden expressament excloses, sent únicament destinatàries d’esta ajuda econòmica aquelles que siguen independents d’una societat musical.
2. Objecte.Els instruments musicals que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l’instrument adquirit i destinar-ho per a l’ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar del fi del termini de justificació de la subvenció.
3.Importe de la subvenció.
L’import màxim a concedir per a cada coral serà de 450 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)      Factures originals dels instruments adquirits.
b)     Document fent-se constar la conformitat amb la recepció de l’instrument.
c)      Documentació on haurà d’aparéixer que s’ha fet constar en el local social o de concerts que l’instrument s’ha adquirit amb la col·laboració de la Diputació Provincial de València, incloent-hi el logotip de la Diputació de València.
 
III. Orquestres de Pols i Pua.
Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

  • Concert
  • Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals a les orquestres de pols i pua de la província de València.

 
a) Concert:
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les orquestres de pols i pua federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valencianament i legalment constituïdes com a tals.
2. Objecte. La celebració d’un concert per part de l’agrupació sol·licitant dins de la Campanya Retrobem la Nostra Música. El mateix podrà ser celebrat en el seu propi municipi, o en el municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors.
El programa estarà integrat per obres de compositors valencians.
3. Import de la subvenció. 800 €.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4.- Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on se celebre el concert, o pel secretari de l’agrupació musical amb el VºB del president i segell de l’entitat, en que ha de constar el lloc, dia i hora de celebració del mateix.
b) Programa de mà del concert, realitzat en caràcters d’impremta, que incloga la imatge institucional facilitada per la Diputació.
 
b) Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals:
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda les orquestres de pols i pua federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i que estiguen legalment constituïdes com a tals.
2. Objecte.Els instruments musicals que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l’instrument adquirit i destinar-ho per a l’ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar del fi del termini de justificació de la subvenció.
3.Importe de la subvenció.
L’import màxim a concedir per a cada orquestra de pols i pua serà de 450 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)      Factures originals dels instruments adquirits.
b)     Document fent-se constar la conformitat amb la recepció de l’instrument.
c)      Documentació on haurà d’aparéixer que s’ha fet constar en el local social o de concerts que l’instrument s’ha adquirit amb la col·laboració de la Diputació Provincial de València, incloent-hi el logotip de la Diputació de València.
 
IV.  Grups de Tabal i dolçaina.
Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:
·         Concierto
·         Ayudas per a l’adquisició d’instruments musicals a les orquestres de tabal i dolçaina i pua de la província de València.
 
a) Concert:
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta subvenció els grups de tabal i dolçaina federats en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, i legalment constituïts com a tals.
2. Objecte. La celebració d’un concert per part de l’agrupació sol·licitant dins de la Campanya Retrobem la Nostra Música. El mateix podrà ser celebrat en el seu propi municipi, o en el municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors.
El programa estarà integrat per obres de compositors valencians.
3. Import de la subvenció. 700 €
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4.- Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on se celebre el concert, o pel secretari de l’agrupació musical amb el VºB del president i segell de l’entitat, en que ha de constar el lloc, dia i hora de celebració del mateix.
b) Programa de mà del concert, realitzat en caràcters d’impremta, que incloga la imatge institucional facilitada per la Diputació.
 
b) Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals:
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta subvenció els grups de tabal i dolçaina federats en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, i legalment constituïts com a tals.
2. Objecte.Els instruments musicals que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l’instrument adquirit i destinar-ho per a l’ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar del fi del termini de justificació de la subvenció.
3.Importe de la subvenció. L’import màxim a concedir per a cada grup de tabal i dolçaina serà de 450 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)      Factures originals dels instruments adquirits.
b)     Document fent-se constar la conformitat amb la recepció de l’instrument.
c)      Documentació on haurà d’aparéixer que s’ha fet constar en el local social o de concerts que l’instrument s’ha adquirit amb la col·laboració de la Diputació Provincial de València, incloent-hi el logotip de la Diputació de València.
 
V.     Grups de Dansa i Rondalles. Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:
·         Concierto
·         Ayudas per a l’adquisició d’instruments musicals als grups de Dansa i Rondalles de la província de València.
 
a)      Concert:
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda els grups de dansa i rondalla federats en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, i legalment constituïts com a tals.
2. Objecte: La celebració d’un concert per part de l’agrupació sol·licitant dins de la Campanya Retrobem la Nostra Música. El mateix podrà ser celebrat en el seu propi municipi, o en el municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors.
El programa estarà integrat per obres de compositors valencians.
3. Import de la subvenció. 700 €
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4.- Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on se celebre el concert, o pel secretari de l’agrupació musical amb el VºB del president i segell de l’entitat, en que ha de constar el lloc, dia i hora de celebració del mateix.
b) Programa de mà del concert, realitzat en caràcters d’impremta, que incloga la imatge institucional facilitada per la Diputació.
 
b) Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals:
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda els grups de dansa i rondalla federats en la federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, i legalment constituïts com a tals.
2. Objecte.Els instruments musicals que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l’instrument adquirit i destinar-ho per a l’ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar del fi del termini de justificació de la subvenció.
3.Importe de la subvenció.
L’import màxim a concedir per a cada grup de dansa i rondalla serà de 450 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)      Factures originals dels instruments adquirits.
b)     Document fent-se constar la conformitat amb la recepció de l’instrument.
c)      Documentació on haurà d’aparéixer que s’ha fet constar en el local social o de concerts que l’instrument s’ha adquirit amb la col·laboració de la Diputació Provincial de València, incloent-hi el logotip de la Diputació de València.
 
VI. Orquestres simfòniques. Podran sol·licitar ajuda en l’apartat de Concert.
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda-les orquestres simfòniques legalment constituïdes com a tals.
2. Objecte. La celebració d’un concert per part de l’agrupació sol·licitant dins de la Campanya Retrobem la Nostra Música. El mateix podrà ser celebrat en el seu propi municipi, o en el municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors.
El programa estarà integrat per obres de compositors valencians, i hauran d’incloure alguna de les obres editades per la Diputació de València en la seua col·lecció «Retrobem la Nostra Música».
3. Import de la subvenció. 700 €.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on se celebre el concert, o pel secretari de l’agrupació musical amb el VºB del president i segell de l’entitat, en que ha de constar el lloc, dia i hora de celebració del mateix.
b) Programa de mà del concert, realitzat en caràcters d’impremta, que incloga la imatge institucional facilitada per la Diputació.
 
Segona. Crèdit Pressupostari: El finançament del gasto derivat de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà a les següents aplicacions pressupostàries:
1. Aplicació Pressupostària 301.334.08.482.00
Import: 1.294.400€, d’acord amb la distribució següent:
·         Conciertos: 733.400€
·         Ayuda a les escoles d’educands: 530.000€
·         Ayuda per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provincial: 4.000€
·         Ayudas per a la realització d’un concert fora de la província de València pels guanyadors del Certamen Provincial: 27.000 €.
2. Aplicació Pressupostària 301.33408.78002: Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals a les bandes de música de la província de València: 700.000€
 
Tercera. Altres previsions:
Bases reguladores:Acuerdo del Ple de la Diputació de València de 18 d’abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d’abril de 2017.
Instructor: El Servici de Promoció cultural, actuant com a instructor el cap del servici.
Òrgan competent per a resoldre: El President de la Diputació, conforme l’art. 34 LBRL, sense perjuí del règim de delegacions que poguera conferir, i el termini màxim previst per a la resolució i notificació de les sol·licituds serà de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. La resolució posa fi a la via administrativa.
Termini de presentació de la sol·licitud:El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província –BOP–.
Les sol·licituds inclouran la declaració de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), i la declaració del beneficiari a què es referix la Base 55 d’Execució del Pressupost de la Diputació per al 2017.
El termini per a la justificació de la subvenció:Finalizará el dia 3 de novembre de 2017, inclusivament.
Mig de publicació:Con caràcter general els actes administratius en els procediments de concurrència competitiva seran objecte de publicació, assortint esta els efectes de la notificació. No obstant això, quan l’òrgan instructor ho considere convenient per a garantir la seua eficàcia, els actes administratius podran ser objecte de notificació. Les publicacions es realitzaran en www.dival.es.
A més, als efectes de notificació als interessats, la resolució de les ajudes concedides i denegades es publicaran en el BOP i en www.dival.es.
Possibilitat de reformulació de sol·licituds:Se preveu la possibilitat en els termes de l’art. 6 de les bases reguladores.
 
 
Ajuntaments: Retrobem la Nostra Música.
Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

  • Escoles d’educands municipals.
  • Actes commemoratius: Seran subvencionables els programes organitzats per ajuntaments de la província de València amb l’objecte de commemorar un aniversari d’una societat musical.
  • Concursos de bandes de música.

 
a)      Escoles d’educands municipals.
1.Solicitantes.Pueden sol·licitar esta ajuda els Ajuntaments de la província de València.
2. Objecte. Han de disposar d’escola d’educands municipal, i que la societat musical del municipi no tinga escola d’educands.
3.Importe de la subvenció.
S’establix en funció del barem següent:
·        De 10 a 30 alumnes: 1.600 €
·        De 31 a 60 alumnes: 1.750 €
·        De més de 60 alumnes: 1.900 €
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.
 
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Relació nominal dels alumnes del curs (cada alumne haurà de constar una sola vegada), sent imprescindible que conste el nombre total d’alumnes en la sol·licitud.
b) Certificació expedida per l’Interventor de l’ajuntament reflectint el pressupost de gastos i possibles ingressos de l’escola d’educands.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
Certificació expedida per l’Interventor de l’ajuntament, que reflectisca els gastos i ingressos de laescuela d’educands durant els mesos de gener a juny de l’any de la convocatòria.
 
6.- Crèdit Pressupostari: El finançament del gasto derivat de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació Pressupostària 301.33408.46200
Import d’este epígraf de la convocatòria: 7.600 €
 
b)      Actes commemoratius:
1.Solicitantes. Poden sol·licitar esta ajuda’ls Ajuntaments de la província de València.
2. Objecte. Seran subvencionables els programes organitzats per ajuntaments de la província de València amb l’objecte de commemorar un aniversari d’una societat musical.
3. Criteris de concessió. Elimporte destinat a este epígraf és de 10.000 €. L’import de la subvenció a obtindre serà el resultat de l’aplicació dels següents criteris de concessió:
a)    Per la celebració del centenari o bicentenari (1 punt per la celebració del centenari/ 2 punts per la celebració del bicentenari)
b)        Per la celebració d’aniversaris múltiples de 25 i iguals o superiors a 50 (0,50 punts)
 
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)              Descripció del projecte i programa d’activitats a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació de les mateixes.
b)             Pressupost detallat de gastos i ingressos previstos per conceptes.
 
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)         Memòria de la programació realitzada que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenrotllament i conclusió.
b)         Certificació de l’Interventor de l’Ajuntament en què es relacionen les factures corresponents als gastos subvencionats, indicant CIF/NIF/NIE, número de la factura, data de la mateixa, concepte facturat i import de la mateixa, indicant en cada cas si l’IVA és deduïble o no deduïble.
c)         Documentació on haurà d’aparéixer el logotip de la Diputació de València.
Haurà d’indicar-se en el certificat que les factures que es relacionen han sigut aprovades, que està reconeguda l’obligació per l’entitat, que no seran presentades per a altres subvencions, i que els gastos relacionats corresponen a l’activitat subvencionada per la Diputació.
6.-Crèdit pressupostari i import de la subvenció: El finançament del gasto derivat de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació Pressupostària 301.33408.46200
Import de la convocatòria: 40.000 €
Import de la subvenció: El que resulte de l’aplicació de l’art. 5 de les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals.
c)Concursos de bandes de música:
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda’ls Ajuntaments de la província de València.
2. Objecte.La realització pels ajuntaments de concursos en municipis de la província de València que tinguen com a finalitat difondre la música bandística, així com posar en valor la figura dels músics i compositors valencians. Per tant, s’entenen inclosos els concursos oberts entre diverses bandes de música per a estimular amb premis este tipus de música, siga quina siga la seua denominació.
Els concursos de bandes de música hauran de comptar almenys amb cinc edicions perquè siguen subvencionables.
3. Criteris de concessió. Elimporte destinat a este epígraf és de 40.000 €L’import de la subvenció a obtindre serà el resultat de l’aplicació dels següents criteris de concessió:
–         Per tindre caràcter internacional. Es considera que el certamen té caràcter internacional quan al mateix concórreguen un número de 3 o més bandes estrangeres (0,3 punts per cada una, fins a un màxim de 20 punts)
–         Per tindre caràcter nacional. Per participar alguna banda procedent de fora de la província de València (0,3 punts per cada una, fins a un màxim de 10 punts)
–         Nombre d’edicions: Trajectòria i consolidació del projecte en funció del nombre de convocatòries que s’haja desenrotllat en anys successius i de manera continuada fins a l’actualitat (0,15 punts per convocatòria, fins a un màxim de 20 punts)
–         Nombre de bandes concursants (0,5 punts per cada banda participant, fins a un màxim de 10 punts).
4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)      Descripció del projecte i programa d’activitats a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació de les mateixes.
b)     Pressupost detallat de gastos i ingressos previstos per conceptes.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:
a)      Memòria de la programació realitzada que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenrotllament i conclusió.
b)      Certificació de l’Interventor de l’Ajuntament en què es relacionen les factures corresponents als gastos subvencionats, indicant CIF/NIF/NIE, número de la factura, data de la mateixa, concepte facturat i import de la mateixa, indicant en cada cas si l’IVA és deduïble o no deduïble.
Haurà d’indicar-se en el certificat que les factures que es relacionen han sigut aprovades, que està reconeguda l’obligació per l’entitat, que no seran presentades per a altres subvencions, i que els gastos relacionats corresponen a l’activitat subvencionada per la Diputació.
c)      Documentació on haurà d’aparéixer el logotip de la Diputació de València.
 
6.-Crèdit pressupostari i import de la subvenció: El finançament del gasto derivat de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació Pressupostària 301.33408.46200
Import de la convocatòria: 10.000 €
Import de la subvenció: El que resulte de l’aplicació de l’art. 5 de les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals.
7.- Altres previsions per a 2.2.e.a, 2.2.e.b, i 2.2.e.c:
Bases reguladores:Acuerdo del Ple de la Diputació de València de 18 d’abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d’abril de 2017.
Instructor: El Servici de Promoció cultural, actuant com a instructor el cap del servici.
Òrgan competent per a resoldre: El President de la Diputació, conforme l’art. 34 LBRL, sense perjuí del règim de delegacions que poguera conferir, i el termini màxim previst per a la resolució i notificació de les sol·licituds serà de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. La resolució posa fi a la via administrativa.
Termini de presentació de la sol·licitud:El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província –BOP–.
Les sol·licituds inclouran la declaració de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), i la declaració del beneficiari a què es referix la Base 55 d’Execució del Pressupost de la Diputació per al 2017.
El termini per a la justificació de la subvenció:Finalizará el dia 3 de novembre de 2017, inclusivament.
Mig de publicació:Con caràcter general els actes administratius en els procediments de concurrència competitiva seran objecte de publicació, assortint esta els efectes de la notificació. No obstant això, quan l’òrgan instructor ho considere convenient per a garantir la seua eficàcia, els actes administratius podran ser objecte de notificació. Les publicacions es realitzaran en www.dival.es.
A més, als efectes de notificació als interessats, la resolució de les ajudes concedides i denegades es publicaran en el BOP i en www.sarc.es.
Possibilitat de reformulació de sol·licituds:Se preveu la possibilitat en els termes de l’art. 6 de les bases reguladores.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí