II CONCURS DE COMPOSICIÓ MUSICAL VILA D’ALBALAT DELS SORELLS 2024 MODALITAT: MARXA CRISTIANA

0
195

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, amb la col·laboració de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells convoca el II Concurs de Composició Musical Vila d’Albalat dels Sorells en la modalitat de marxa cristiana el qual es regirà per les següents bases:

Primera: la finalitat d’este concurs és la d’estimular i promoure la creació de noves peces en esta modalitat a fi d’ampliar el repertori bandístic amb referències a Albalat dels Sorells, comprometent-se l’organització a difondre-les per tots els mitjans al seu abast així com a
incloure la peça guanyadora del 1r Premi en el repertori habitual de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells. Així mateix, es pretén aprofitar l’ocasió per a donar rellevància a llocs, persones o qualsevol altre símbol representatiu d’esta localitat pel que la peça guanyadora del 1r premi portarà un títol relacionat amb el que exposa anteriorment.


Segona: els participants podran presentar totes les composicions que desitgen. Estes seran inèdites i no hauran d’haver sigut premiades amb anterioritat en altres concursos. Es valorarà l’originalitat dels temes, l’harmonia, contrapunt, instrumentació, estructura i la resta de
característiques pròpies de marxa cristiana de concert.


Tercera: els premis establits seran els següents:

 • 1r premi: 2.000 € i diploma acreditatiu
 • 2n premi: 1.000 € i diploma acreditatiu
 • 3r premi: 500 € i diploma acreditatiu
 • 4t premi: diploma acreditatiu
 • 5é premi: diploma acreditatiu

 • Hi haurà una Menció Especial atorgada pels músics de la banda, consistent en un diploma al millor de les marxes de la fase final, segons el seu criteri. La dita menció podrà coincidir o no amb la decisió del jurat.

 • Quarta: requisits i presentació de les obres.
  Els concursants hauran de presentar un sobre en el qual ha de constar el text: Segon Concurs de Composició Musical “Vila d’Albalat dels Sorells”. Dins d’este sobre hi haurà d’haver dos sobres més:
  Sobre 1: un sobre totalment en blanc amb els originals de les peces, els originals dels quals no han d’estar signats ni presentar cap inscripció que sugerisca la identitat de l’autor.
  Sobre 2: un sobre tancat en l’exterior del qual haurà de figurar els noms de les peces presentades i en l’interior figurarà un full amb el núm. del DNI, nom i cognoms, direcció i telèfon de l’autor, títol de la peça, així com una declaració formal firmada que acredite que
  l’autor accepta les bases del concurs i compleix cada un dels requisits exposats en estes.
  Totes les obres finalistes, a excepció de què obtinga el primer premi, podran conservar els seus títols originals. S’hauran de presentar 5 còpies en A4 enquadernades de la partitura general i una còpia de cada una de les particel·les corresponents a la instrumentació indicada
  en les bases (Annex 1). En totes les partitures i particel·les haurà de figurar el mateix lema
  que en l’exterior del sobre tancat.
  Junt amb les partitures s’adjuntarà una maqueta en àudio de la peça, realitzada per mitjà de sistema informàtic (Finale o semblants), sent açò últim requisit indispensable.
  El termini de presentació de les peces s’iniciarà el dia posterior a la publicació d’estes bases i finalitzarà el 15 de juliol de 2024 a les 13.00 hores. Seran remeses per correu certificat a l’adreça següent: A/a Regidoria de Cultura. Ajuntament d’Albalat dels Sorells, plaça del Castell
  núm. 2, C.P 46135 Albalat dels Sorells (València) o bé presentades personalment en la mateixa adreça pel registre d’entrada municipal havent de fer constar en el sobre II Concurs de Composició Musical “Vila d’Albalat dels Sorells” i no havent de figurar el nom del remitent en el sobre en cap dels casos.
  Cinquena: finalitzat el termini de presentació hi haurà una selecció prèvia de les obres presentades efectuada per un jurat integrat per tres professionals de reconegut prestigi, un membre de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells i un membre de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells. Dit jurat seleccionarà un màxim de 5 obres, les quals tindran la consideració de finalistes. Una vegada feta esta selecció, la regidora de Cultura es posarà en contacte amb els finalistes. Serà esta persona l’única amb potestat per a obrir els sobres tancats en privat a fi de poder realitzar la gestió. En cap cas els membres del jurat tindran accés a esta informació. En cas de no concórrer un mínim de 3 composicions el concurs quedaria suspés.
  Sisena: les obres seleccionades com a finalistes seran interpretades per la banda en un concert públic el dia 26 d’octubre de 2024 a les 19.00 h (subjecte a canvis).
  En este acte, una vegada escoltades totes les peces i després del procés de deliberació del jurat, es procedirà a la lectura de l’acta emesa pel mateix en què es donarà a conéixer el resultat del concurs així com la identitat dels autors de les peces premiades. En l’acte, es farà lliurament dels premis. Serà imprescindible la presència dels autors de les mateixes o d’un representant autoritzat pels mateixos en este acte. En cas de la no assistència per causa de força major d’algun dels autors, el premi serà arreplegat per l’Alcalde de la localitat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  Setena: les obres premiades quedaran en propietat de l’organització que podrà editar-les per mitjans litogràfics o sonors. Els autors guardonats conservaran els drets que la Llei de Propietat Intel·lectual concedix als autors. Hauran de fer constar en els programes cada
  vegada que s’interprete, en els formats sonors cada vegada que es grave o en el cas de ser editada amb posterioritat al concurs el text:
  “Obra guanyadora del (Premi que corresponga) en el II Concurs de Composició Musical “Vila d’Albalat dels Sorells”
  Huitena: acceptació de les bases i incidències. La participació en esta convocatòria suposa l’acceptació expressa de les presents bases. Les incidències que pogueren presentar-se i els supòsits no previstos en les presents bases seran resolts per una comissió integrada pel jurat, el
  president de la banda i la regidora de Cultura de la corporació municipal.
  En cas de dubte o aclariment respecte a allò que s’ha exposat en estes bases, cal dirigir- se a les següents adreces de correu electrònic: cultura@albalatdelssorells.net i/o umalbalat1987@hotmail.com. Les bases del concurs es poden trobar en format PdF en la pàgina web de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells www.albalatdelssorells.net

 • ANNEX 1:
  PLANTILLAINSTRUMENTAL:
  Flautí
  Flautes (1a i 2a)
  Oboes (1r i 2n)
  Fagot(opcional)
  Requint(opcional)
  Clarinets (1r, 2n, 3r)
  Clarinet baix
  Saxos alts (1r i 2n)
  Saxos tenors (1r i 2n)
  Saxo Baríton
  Trompes en fa (1a, 2a, 3a, 4a)
  Fliscorn (opcional)
  Trompetes (1a, 2a, 3a)
  Trombons (1r, 2n, 3r)
  Bombardins en do (1r i 2n)
  Tubes
  Percussió (fins a un màxim de 4 percussionistes).
  *Els instruments assenyalats com opcionals potser no estiguen disponibles el dia del concert

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí