Clarinete y Saxo en Montblanc, Tarragona. Oferta de Plaça

0
878
Tota la info

Expedient: 4308620002-2019-0003049
La Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2019 va adoptar, entre d’altres, elssegüents acords:Vista la necessitat de convocar la Plaça de Professor de l’Escola Municipal de Música Josep Porter i Rovira, especialitat Clarinet i Saxofon, que actualment està ocupada amb designació directa i pel procediment d’urgència.
Atès que els serveis que es volen satisfer amb aquesta contractació afecten a sectors que es consideren prioritaris i afecten al funcionament dels serveis públics essencials, en concret afecta els serveis a que es refereix l’art. 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local LRBRL i/o l’art. 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta de bases per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de professor de l’Escola Municipal de Música, especialitat Clarinet I Saxofon.
Vistos els arts.282 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 55 i ss del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i ss. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.

PRIMER: Iniciar l’expedient de selecció mitjançant Concurs-oposició lliure, d’una plaça de professor de l’Escola Municipal de Música, especialitat Clarinet I sAXOFON.
SEGON: Aprovar les bases per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de professor de l’Escola Municipal de Música, especialitat Clarinet i Saxofon, i publicar-les al e-tauler municipal i un anunci al BOP de Tarragona.Montblanc, a la data de la signatura electrònica L’Alcalde
Josep Andreu Domingo

BASES ESPECIFIQUES QUE REGEIXEN PER LA CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER PROVEIR UNA PLAÇA DE PROFESSOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP PORTER I ROVIRA DE MONTBLANC, ESPECIALITAT CLARINET I SAXOFON

Base 1a.- Objecte de la convocatòria
La present convocatòria té per objecte la selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de professor de l’Escola Municipal de Música, especialitat Clarinet i Saxofon.
La jornada de treball és a temps parcial i la dedicació horària es determinarà en el moment de la contractació i variarà anualment segons els matriculats.Els aspirants que participin i superin el procés selectiu però que no siguin proposats per ocupar la vacant, es crearà una borsa per cobrir possibles eventualitats durant un període de dos anys.

Base 2a.- Condicions i requisits que han de reunir les persones aspirants a la data de
     
finalització d’instàncies:

a)  Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. També poden ser admesos el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges o estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.Els/les aspirants de nacionalitat diferent de la dels Estats Membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva nacionalitat, el coneixement adequat del castellà així com, hauran d’aportar els permisos de treball i residència necessaris segons normativa vigents.

b)  Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat establerta com a màxima de jubilació forçosa legal per a l’accés a l’ocupació pública.

c)  Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

d)  Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril).En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana: – les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Montblanc, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,- les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament de Montblanc dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

e)  Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2. S’exceptuen aquells/es estrangers originaris/àries de països en què el castellà és llengua oficial.Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:- Certificat conforme han cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat Espanyol.- Diploma d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent,
     
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

f)  Disposar del certificat del Registre central de delinqüents sexuals, conforme no s’ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.Els candidats amb nacionalitat no espanyola han d’aportar també un certificat negatiu d’antecedents penals del país d’origen o d’on siguin nacionals, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als quals es refereix l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996.

g)  No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

h)  No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

i)  Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ser encomanades.

j)  Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: – Títol superior de música, especialitat clarinet o Títol superior de música, especialitat saxofon.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers. L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada per l’aspirant

k)  En el cas d’acreditar el Títol superior de música, especialitat clarinet, s’haurà d’acreditar una experiència mínima de dos anys com a docent en l’especialitat de Saxofon, en cas d’acreditar el Títol superior de música, especialitat Saxofon, s’haurà d’acreditar una experiència mínima de dos anys com a docent en l’especialitat de clarinet. Aquesta experiència s’haurà d’acreditar amb l’informe de la vida laboral i certificat del Director de l’Escola de Música on s’acrediti aquest fet.En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit s’haurà d’acreditar per norma legal i/o certificació expedida pel Ministeri d’Educació i Ciència que ho acrediti.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una instància de sol·licitud d’admissió, juntament amb el currículum vitae i l’original o fotocòpia degudament compulsada de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats, al Registre General de l’Ajuntament de Montblanc, de 9 h a 14 h, en horari d’atenció al públic, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i liquidar la taxa de drets d’examen, que és de 40,90€. D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
     
de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament de Montblanc, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament de Montblanc. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Alcalde de l’Ajuntament de Montblanc.El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu comença l’endemà d’aquesta data i finalitza als vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de darrera publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a l’e-tauler d’edictes de l’Ajuntament de Montblanc ( www.montblanc.cat).Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, els aspirants han de manifestar en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.

Base 3a. Admissió dels aspirantsExpirat el termini de presentació d’instàncies, l’Ajuntament dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.
Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el e-tauler d’edictes de l’Ajuntament de Montblanc i s’anunciarà el dia, hora i lloc en què s’hauran de realitzar les proves.La llista d’admesos i exclosos es podrà consultar a l’e-tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Montblanc . Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 40 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, el president ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de la Corporació. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

Base 4a. Tribunal qualificadorEl Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.
El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
     
– L’òrgan tècnic de selecció competent per a la valoració d’aquest procés selectiu estarà format per un president i dos vocals. A més, es designarà un secretari que actuarà amb veu però sense vot. Els membres de l’òrgan tècnic de selecció hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o superior a l’exigit per participar en la convocatòria.La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l’actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic , en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.
En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Base 5a. Desenvolupament del procés selectiu5.1.- Fase oposicióPrimer exercici. Prova coneixement de llengües:
-Llengua catalana: Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell C1. La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte. L’aspirant que no resuli apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu.
Queden exempts de la realització d’aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment i que estan en possessió d’algun dels certificats que es citen a l’apartat 2.2 d’aquestes bases específiques.-Llengua castellana:Només en el cas que els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal qualificador. La qualificació de la prova serà d’apte/a o no apte/a. L’aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu. Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment, ins al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2.

5.2.- Fase Concurs Valoració de mèrits
     
Només respecte dels aspirants que superin la prova de coneixements de llengües es procedirà a la valoració dels mèrits aportats juntament amb la sol·licitud i dins del període d’instàncies, d’acord amb el següent barem:
5.2.1.- Per experiència docent (màxim 4 punts)
5.2.1.1.- Per cada mes complert impartint ensenyaments en escoles municipals de música i/o conservatori: 0,10 punts
5.2.1.2.- Per cada mes complert impartint ensenyaments musicals en escoles privades de música: 0,07 puntsDocuments justificatius obligatoris: Informe de la vida laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i a més a més la presentació de fotocòpia compulsada del Contracte de treball, rebut de nòmina o certificat acreditatiu de la naturalesa dels serveis prestats.El caràcter del centre, quan no es pugui deduir de l’informe de vida laboral, s’ha d’acreditar mitjançant certificació expedida pel director o pel secretari del centre corresponent.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
5.2.2.- Formació i perfeccionament (màxim 3 punts)Es valorarà l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, relacionat amb la música i amb la pedagogia general i/o musical, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb habilitats que aquests llocs requereixen, i es poden valorar en funció de la utilitat per al lloc a ocupar, d’acord amb la distribució següent:- Per cursos, jornades o seminaris de fins a 10 hores 0,15 punts per curs – Per cursos d’11 a 20 hores 0,30 punts per curs
– Per cursos de 21 a 30 hores 0,40 punts per curs
– Per cursos de més de 30 hores 0,50 punts per cursEls interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: especificació del nombre d’hores de durada i de l’assistència o, en el cas, aprofitament. En cas que no ho facin així es computaran com cursos de durada inferior a 10 hores.No es tindran en compte els cursos o crèdits necessaris per obtenir una determinada titulació, doctorats, diplomatures, mestratges….
5.2.3.- Titulacions acadèmiques (màxim 2 punts)
5.2.3.1.- Per cada títol superior de música diferent de l’al·legat com a requisit de titulació o per cada titulació estrictament relacionada amb el currículum d’ensenyaments musicals de grau professional de música diferent de l’al·legat com a requisit de titulació 1,25 puntSIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Josep Andreu Domingo – DNI ** (SIG) el dia 12/12/2019 a les 09:36:44  
     
5.2.3.2.-Titulació acreditativa de formació pedagògica i didàctica 0,75 punts
5.2.4.- Mèrits artístics (màxim 1 punt)
5.3.4.1.- Per cada activitat concertística (solista) 0,20 punts
5.3.4.2.- Per cada activitat concertística (grup de cambra, agrupació professional, agrupació amateur) 0,10 punts5.3.4.3.- Per cada activitat artística musical (p.e. composició, enregistrament, etc.) 0,20 puntsDocuments justificatius (apartats 5.2.4.1 i 5.2.4.2): programa de l’activitat o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa de l’activitat, certificat per l’entitat organitzadora.
Documents justificatius
(apartat 5.2.4.3): documenta acreditatiu del registre legal de l’activitat.No es valoren les activitats artístiques realitzades durant la formació de l’aspirant.
5.2.5.- Entrevista personal (màxim 3 punts): El tribunal podrà celebrar entrevistes personals amb els candidats si considera necessària una ampliació de la informació aportada als currículums vitae i amb la finalitat d’aprofundir en la idoneitat del candidat a la plaça a cobrir i el seu encaix dins de l’organigrama de l’Escola de Música Municipal.

Base 6a.Llistat persones admeses i excloses:Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Montblanc i al web: http://www.Montblanc.cat, disposant d’un termini de 10 dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la data de presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 860009, de 8:30 a 14 hores o consultar la web citada amb anterioritat.En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d’identificació que correspon als tres últims números i a la lletra del NIF-NIE.
Base 7a. Qualificació finalSerà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a cadascuna de la fase de concurs. En cas d’empat en la puntuació definitiva, l’ordre s’establirà en base a la major puntuació per experiència docent en escoles municipals, si persisteix l’empat, en escoles privades i, si persisteix l’empat, a sorts.
Base 8a. ContractacióEstablerta la puntuació final, el Tribunal publicarà la relació d’aprovats per ordre de puntuació, sent per aquest ordre pel qual es procedirà al nomenament de la vacant. La resta d’aspirants, i seguint aquest ordre, formaran una borsa per cobrir possibles eventualitats durant un període
     

de dos anys.

Quan es procedeixi a la formalització de la contractació s’establirà un període de prova de dos mesos el qual s’avaluarà, mitjançant informe de l’Àrea i Servei corresponent, de l’adequació de la persona seleccionada al lloc de treball, de tal manera que si fos negatiu, es resoldrà la contractació atorgada, sense que el treballador laboral tingués dret a cap indemnització econòmica i serà cridat el que li segueixi en major puntuació.

Base. 9a.- Remissió a bases generals i règim de recursos.

En tot el que no estigui previst en aquestes bases específiques, es tindrà en compte les bases generals que regeixen la creació i funcionament de borses de treball de personal no permanent de l’Ajuntament de Montblanc.

Recursos:
– Contra les bases reguladores d’aquest procés selectiu i les llistes definitives d’admesos i exclosos s’ha d’interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació en el butlletí oficial, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, es pot interposar un recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant de l’alcalde de l’Ajuntament de Montblanc.

– Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’actes els quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant de l’Alcalde de Montblanc en el termini i amb els efectes que estableix la Llei 39/2015.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí