BASES DEL 3er CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA “CASTELLAR-L’OLIVERAL”

0
2151

 
BASES DEL 3er CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA “CASTELLAR-L’OLIVERAL”
1.- L’Alcaldia de Castellar-L’Oliveral convoca per a l’any 2018 el III Certamen de Bandes Juvenils de
Música “Castellar-L’Oliveral” que se celebrarà el diumenge 21 d’octubre de 2018. A aquest efecte el
Comité Organitzador creat per l’alcaldia per a assessorar-ho serà l’encarregat de l’execució i desenvolupament
d’aquestes bases, i tindrà la seua seu en l’Alcaldia de Castellar-L’Oliveral.
2.- A partir de la publicació d’aquestes bases s’obri el termini d’admissió d’inscripció provisional que
acabarà el divendres 1 de juny de 2018 a les 14.00 h, reservant-se el Comité la facultat de prorrogar
aquest període si ho considera oportú.
3.- El nombre màxim de bandes juvenils participants en aquest certamen serà de tres. Si durant el
termini d’admissió se sobrepassara aquest nombre, es celebraria un sorteig per a garantir les mateixes
possibilitats a totes les bandes, sense que la data d’inscripció siga garantia de participació. El sorteig
serà el 2 de juny de 2018, a les 12 hores en ‘La Cebera’ (Centre cívic Castellar-L’Oliveral), en presència
dels representants de les bandes inscrites.
4.- Les sol·licituds segons el model que s’adjunta en l’annex d’aquestes bases, es remetran a l’Alcaldia
de Castellar-L’Oliveral en la següent adreça:
‘La Cebera’ Centre Cívic Castellar-L’Oliveral
C/ Poetessa Leonor Perales, 10.
46026 / Castellar-L’Oliveral.
Tel. 963447647
O al correu electrònic:  alcaldia@castellar-oliveral.com
Hauran d’estar convenientment emplenades i signades pels representants legals de cada entitat musical.
Si alguna Banda depenguera del seu ajuntament, serà necessari que la sol·licitud estiga signada
per l’alcalde corresponent, a fi de donar la seua conformitat.
5.-En relació amb els músics participants, cada societat musical haurà de presentar un llistat dels
músics federats que van a actuar el dia del certamen així com el certificat de banda federada dins
de la seua comunitat autònoma. En cas que no hi haguera federació, hi haurà de presentar una
declaració jurada del president i de l’alcalde del poble donant fe que els músics, son membres de la
banda juvenil. El comité organitzador tindrà plena potestat per a triar quines complixen els requisits
segons el anteriorment descrit.
6.- Les bandes participants interpretaran un Pasdoble de lliure elecció d’una durara inferior a 4 minuts,
que quedarà fora de concurs i seguidament, l’Obra Obligada triada pel Comité Organitzador que
per a aquesta edició del Certamen serà ‘Estampes Valencianes’, obra inèdita del compositor valencià
Jose León i Alapont i a continuació la de Lliure Elecció que haurà de tenir una durada entre 9 i 12 minuts.
Si se sobrepassa el període de temps establit, el jurat podrà penalitzar-les en la puntuació final.
L’obra obligada s’entregarà a les bandes participants el dia 2 de juny, desprès del sorteig.
7.- El número màxim de plaçes de les bandes participants serà de 45 músics (41 +4) en una edat
límit de 18 anys (nascuts en 2000).
8.- Es podran convidar a 4 músics aliens a la banda juvenil no majors de 21 anys (nascuts en 1997).
9.- Les Bandes podran incloure en la seua plantilla fins a 4 instruments de corda amb arc
entre violoncels i contrabaixos.
10.- Els músics participants, professionals o no, tan sols podran intervenir en una de les Bandes, i
sempre en la qual s’han inscrit.
11.- Amb la finalitat d’evitar que més d’una banda coincidisca en l’Obra de Lliure Elecció, tindrà
preferència aquella banda que primer s’haja inscrit, i l’organització comunicara a la banda que
coincidisca que haurà de canviar necessàriament l’esmentada obra.
DESENVOLUPAMENT
12.- L’ordre d’intervenció de les bandes es decidirà mitjançant sorteig, que es realitzarà el dissabte
2 de juny de 2018, a les 12 hores en el Saló polivalent de ‘La Cebera’, en presència dels representants
de les bandes inscrites.
13.- El Certamen es realitzarà com s’ha especificat abans, el diumenge 21 d’octubre de 2018, i
constarà de:
Desfilada: a les 9.00 hores.
Audició: a partir de les 10.00 hores
14.- Per causa de força major, l’Organització estarà facultada per a canviar l’escenari de l’actuació sense
perjudici del seu desenvolupament, o bé podrà suspendre el certamen definitivament si cap Banda
haguera actuat encara i no fóra possible fer-ho sota cap circumstància. La suspensió definitiva no donarà
dret a les bandes participants a indemnització o cap reclamació.
PREMIS
15.- S’estableixen els següents premis:
Audició del Certamen: Segon i Tercer premi amb diplomes acreditatius, trofeus i 100 euros per a
material instrumental.
Primer premi Especial del Jurat amb una dotació econòmica de 600 euros per a material i/o instrumental,
més diploma acreditatiu i trofeu.
Desfilada: Premi Únic del Jurat, amb diploma acreditatiu, trofeu i 100 euros per a material instrumental.
JURAT
16.- La composició del Jurat designat per Resolució de l’Alcalde de Castellar-L’Oliveral serà la següent:
4 personalitats de reconegut prestigi en el món de la música amb dret a veu i vot. La seua decisió serà
inapel·lable i serà assistit per un membre designat per l’Alcaldia en qualitat de Secretari.
PUNTUACIÓ
17.- Audició del Certamen: De 0 a 10 punts l’Obra Obligada, i de 0 a 5 punts la de Lliure Elecció.
Es puntuaran els següents aspectes: Afinació, Sonoritat, Interpretació i Tècnica.
La puntuació total de cada banda serà la suma de les atorgades per cada membre del jurat en l’Obra
Lliure i l’Obra Obligada.
18.- Desfilada de Bandes: De 0 a 10 punts.
Es puntuaran els següents aspectes: Afinació, Sonoritat, Presencia i Uniformitat.
ORGANITZACIÓ
19.- Després del sorteig de l’ordre de participació, el Comité Organitzador explicarà a les bandes inscrites
temes relacionats amb l’organització i desenvolupament del certamen el dia de la seua celebració.
20.- El president de la banda es comprometrà prèvia declaració jurada a signar un document en què
assegura que els membres formen part de la banda juvenil i que té l’edat exigida en cas de no aportar
DNI els que no ho posseïsquen si escau aportaran un certificat oficial (certificat d’empadronament,
partida de naixement, etc.) a més d’una foto.
21.- Les bandes admeses en el Certamen hauran d’enviar a l’organització abans del dia 15 de
setembre de 2018, la partitura o guió de l’Obra Lliure per quintuplicat, així com una del Pasdoble
de la Desfilada, especificant els noms dels autors, els títols i si cap als arranjaments, així com tota la
documentació emplenada que es lliurara el mateix dia del sorteig.
22.- Les bandes participants en el certamen hauran de presentar-se mitja hora abans de l’inici de la
desfilada en la Plaça Sant Agustí per a desfilar cap al lloc de realització de les actuacions del certamen
segons l’itinerari marcat per l’organització.
23.- Les bandes que després d’inscriure’s deixen de participar sense causa justificada, quedaren inhabilitades
per a intervenir en aquest certamen durant un període de tres anys consecutius.
24.- El fet de concórrer a aquest certamen comporta la cessió a l’Alcaldia de Castellar-L’Oliveral dels
drets d’imatge i so del dia de la seua actuació si hi haguera, i la documentació aportada conforme a
les bases, tot açò amb una total indemnitat.
25.- L’organització per a qualsevol contingència que poguera ocórrer assignarà a cadascuna de les
bandes participants una persona d’enllaç amb les bandes participants durant el mateix dia del certamen.
Així mateix, cada banda designarà la persona del seu grup que estarà en contacte amb l’esmentat
enllaç, amb tal d’agilitar les gestions que pogueren realitzar-se.
26.- La interpretació d’aquestes bases, d’aspectes no contemplats en elles o modificacions puntuals
en les mateixes correspondrà en exclusiva al Comité Organitzador, del com es
donaran a conéixer els membres una vegada publicades.
27.- La inscripció en aquest certamen comporta l’acceptació total d’aquestes bases.
CERTAMEN DE BANDES JUVENILS DE MÚSICA
“CASTELLAR-L’OLIVERAL“ 2018
Full d’inscripció societat musical participant
Nom de la Societat Musical
Adreça
C.P. Població
CIF Telèfon /
Correu electrònic
President NIF
Telèfon
Director NIF
Telèfon
Obra lliure
Autor Moviments o parts
Duració aproximada de l’obra
Pasdoble desfile
Autor
Nombre de músics federats Músics de reforç
Segell de la Societat Firma del President Firma del director

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí