BASES DE CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIRECTOR/A DE L’AUDITORI BARCELONA

0
1747
BASES DE CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIRECTOR/A DE L’AUDITORI 1.- L’Auditori de Barcelona
L’Auditori és un dels grans equipaments musicals del país i una referència bàsica per a la música a Barcelona, a Catalunya i a l’Estat. És la seu de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), gestiona la Banda Municipal de Barcelona i acull en residència diverses formacions de diferents estils musicals. També inclou el Museu de la Música de Barcelona, el centre Robert Gerhard per a la promoció i difusió del patrimoni musical català i comparteix edifici amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (gestionada de manera independent).
Els seus objectius són la difusió musical en tots els gèneres, el suport a la creació i la interpretació musical, la conservació, recerca i difusió del patrimoni musical, així com la dinamització de la vida musical a Barcelona i a Catalunya. Des de la seva inauguració, l’any 1999, cal destacar el treball realitzat en l’àmbit educatiu i social, convertint la seva oferta per a públic escolar i familiar i les propostes adreçades a col·lectius especialment desfavorits, un dels seus trets més remarcables.
La seva activitat musical genera més de 500 concerts anuals i 512.000 assistents. La programació pròpia s’articula en: simfònica, cambra, antiga, educa i moderna. A més L’Auditori acull bona part de l’activitat musical dels promotors privats de la ciutat de Barcelona. Es poden consultar les línies de programació al web de L’Auditori (www.auditori.cat).
L’Auditori disposa de quatre sales de concert –una simfònica de més de dues mil localitats, una sala de cambra de sis-centes localitats aproximadament i dues sales de mida més reduïda i de caràcter polivalent- els espais dedicats al Museu de la Música (3.800 metres quadrats aproximadament) i els espais d’oficines i serveis complementaris.
L’Auditori gestiona un pressupost aproximat de 21 milions d’euros, amb una plantilla aproximada de personal propi de dues-centes persones, dels quals noranta-sis són músics de l’OBC. Una part significativa dels serveis són gestionats mitjançant empreses externes.
En aquest moment, els objectius centrals giren en torn a dues línies d’actuació: la cerca de la màxima qualitat i excel·lència en la programació i en l’activitat musical de l’OBC promovent la seva visibilitat internacional, i la continuïtat dels programes social i educatiu.
2- Convocatòria de la Direcció de L’Auditori
La present convocatòria té per finalitat la selecció de la persona que ocuparà la Direcció de L’Auditori per la seva contractació mitjançant una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció per a un període de quatre anys a comptar des de la data de signatura del contracte, amb possibilitat de 2 pròrrogues per a dos anys més cadascuna, amb l’avaluació prèvia del desenvolupament del projecte en el darrer any de funcionament.
3. Objectius de L’Auditori
D’acord amb els estatuts del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (article 5.1.), el Consorci té les finalitats següents:

 1. a)  La gestió i promoció de l’Auditori, concebut com un complex de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb la música en col·laboració, si escau, amb altres entitats públiques o privades, estatals o estrangeres.
 2. b)  La gestió i promoció de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC, d’ara endavant) en tots els seus aspectes, musical, administratiu i econòmic, per tal de fer realitat una orquestra simfònica d’alt nivell, capaç de fer arribar als ciutadans la creació musical simfònica del passat i la que es fa actualment, i contribuir així al desenvolupament de la sensibilitat de la població i a l’enriquiment de la vida cultural. El Consorci, mitjançant les actuacions i gires de l’OBC, ha de difondre l’activitat musical catalana, tant pel que fa a directors o directores i intèrprets com a la totalitat del repertori.
c) La gestió i promoció del patrimoni musical català a través, entre d’altres, del Museu de la Música i del Centre Robert Gerhard.

 1. d)  La gestió i promoció de la Banda Municipal de Barcelona o d’altres formacions musicals, la gestió de les quals encarreguin al Consorci les entitats consorciades.
 2. e)  La producció d’enregistraments en col·laboració, si escau, amb altres productors fonogràfics i la seva explotació comercial.
 3. f)  La creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de la música, els compositors, els intèrprets, els instruments, a més d’altres temes relacionats amb la música i l’edifici de l’Auditori.
 4. g)  I en general, l’organització, la promoció i producció de concerts i activitats musicals, els enregistraments i les produccions musicals i audiovisuals.

Els objectius estratègics de L’Auditori són els següents:

 1. Garantir la diversitat de la programació amb el patrimoni musical català i universal d’excel·lència com a eix fonamental.
 2. Incentivar la creació i la innovació en la música, obrint portes a les noves tendències musicals i a complicitats amb festivals i sectors.
 3. Promocionar els artistes (compositors, intèrprets, formacions) de Catalunya del màxim nivell de qualitat i incorporar-los a la programació.
 4. Facilitar la descentralització i les gires pel territori de l’OBC, la Banda Municipal de Barcelona i les altres formacions residents i també els concerts familiars.
 5. Promoure la projecció internacional de L’Auditori i l’OBC i aconseguir que el públic de Catalunya tingui accés a les millors formacions i solistes internacionals.
 6. Captar nous públics, tot vetllant per la seva diversitat, així com mantenir i fidelitzar el públic actual.
 7. Fomentar la tasca pedagògica del projecte l’Auditori Educa, en especial, amb els concert per famílies, joves i escoles.
 8. Relacionar-se activament amb tot l’àmbit de la música del país, privat i públic, i especialment amb el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i amb l’ESMUC i la resta de les escoles superiors de Catalunya.
 9. Fer ús intensiu de les noves tecnologies, la digitalització i les xarxes socials, per incrementar el públic potencial i interactuar amb ell.
 10. Millorar l’eficàcia, l’eficiència de la gestió i la qualitat del servei.

4.- Funcions de la Direcció de L’Auditori
Les funcions del Director/a de L’Auditori són les següents: .

 1. La direcció artística de L’Auditori, d’acord amb els objectius artístics del futur Pla director quadriennal
  que el Consorci estableixi amb les entitats que l’integren.
 2. Les funcions d’alta direcció i comandament dels serveis vinculats a la programació i direcció artística:
  Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), Banda Municipal de Música (BMB), el Museu de la Música i el Centre Robert Gerhard i altres programacions musicals promogudes per l’Auditori.
 3. L’elaboració de plans anuals d’actuació que defineixin els objectius artístics i la programació d’activitats, així com les memòries d’activitat, que donin compte del seu grau de compliment.
 4. Les altres funcions que li puguin delegar la resta d’òrgans del Consorci.

La Direcció de l’Auditori haurà d’exercir les seves funcions en coordinació amb la Gerència de la institució, com a òrgan responsable de portar a terme la gestió dels recursos financers, patrimonials, personals i tecnològics de l’entitat.
5.- Contracte i Retribució
Vinculació: Relació laboral d’alta direcció, de conformitat amb el RD 1382/1985, d’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.

La durada del contracte serà de quatre anys, amb possibilitat de 2 pròrrogues per a dos anys més cadascuna, amb l’avaluació prèvia del desenvolupament del projecte en el darrer any de funcionament.
Retribució: La retribució anual total serà equivalent a la d’una Direcció 1 de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el sistema de llocs de treball vigent en aquest moment. La retribució es distribuiran en 14 mensualitats.
6.- Requisits que hauran de reunir les persones aspirants
Els/les candidats/es a la posició de Director de L’Auditori hauran de reunir les condicions que segueixen:

 1. Titulació universitària de grau superior preferentment vinculada a la música o titulació musical superior equivalent a grau a tots els efectes. Els aspirants estrangers hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
 2. Disposar de nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE. En la resta de casos, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a l’Estat espanyol.
 3. Trajectòria i experiència professional en direcció artística musical en institucions anàlogues que garanteixin l’assoliment dels objectius de L’Auditori.
 4. És requisit el coneixement dels idiomes cooficials a Catalunya i l’anglès, i es valorarà el coneixement d’altres idiomes. En el cas de no acreditar el coneixement dels idiomes cooficials a Catalunya, caldrà fer-ne l’aprenentatge en el termini d’un any, amb la inclusió d’aquest requisit en el contracte..
 5. No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre Estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver estat objecte de cap sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 6. Tampoc no podrà prendre part en la convocatòria el personal funcionari que estigui en suspensió d’ocupació ni el personal traslladat de lloc de treball, en tots dos casos com a conseqüència d’un expedient disciplinari.

Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al seu nomenament a L’Auditori.
7.- Règim d’incompatibilitats
El desenvolupament de la posició de Director de L’Auditori requereix una total dedicació.
No obstant l’anterior, i només en els casos que permet la normativa per aquest tipus de contractacions, es podrà desenvolupar una altra activitat sempre i quan així ho autoritzi la Comissió Executiva.
8.- Procediment de selecció
8.1.- Sol·licituds i documentació
Les persones interessades en participar el present procés de selecció hauran de presentar la següent documentació:

 • –  Fotocòpia del DNI o document identificatiu legal a la Unió Europea.
 • –  Currículum vitae juntament amb els documents acreditatius dels mèrits exposats.
 • –  Projecte artístic per l’Auditori d’acord amb els seus objectius estratègics, de no més de vint
  pàgines d’extensió.
 • –  A més, caldrà facilitar un correu electrònic vigent, essent responsabilitat del candidat/a
  d’informar en cas de canvi. A través d’aquest correu electrònic, es comunicarà a cada persona aspirant, l’evolució de la seva candidatura dintre de les diferents fases del procés de selecció.
Aquesta documentació s’ha de presentar en un sobre tancat a l’atenció del Departament de Recursos Humans del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. L’Auditori. c/ Lepant, 150, 08013 de Barcelona,indicant en el sobre “Convocatòria Director/a de L’Auditori. Confidencial”, del 3 al 28 de setembre de 2018.
Si les candidatures es presenten a registres administratius externs, cal enviar, dins el termini establert, un correu electrònic a l’adreça rrhh@auditori.cat adjuntant la còpia del registre de la candidatura.
8.2.-Comissió de Valoració
Les sol·licituds presentades seran analitzades, en una primera fase d’avaluació, per una comissió de valoració constituïda a tal efecte, que seleccionarà les propostes que passaran a una segona fase en que es realitzaran les corresponents entrevistes amb la comissió.
La Comissió de Valoració estarà integrada pels membres que segueixen:

 • –  3 persones designades per l’Ajuntament de Barcelona/ l’Institut de Cultura de Barcelona, una de les quals actuarà com a representant d’aquesta administració..
 • –  2 persones designades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, una de les quals actuarà com a representant d’aquesta administració..
  La comissió avaluadora podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació d’assessors especialistes, per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu però sense vot en les sessions de la Comissió.
  8.3.- Criteris de valoració:
  D’acord amb aquestes consideracions, els criteris específics de valoració seran: 1-Valoració de la trajectòria professional basada en una anàlisi curricular.
  En concret es valorarà:
 1. a)  Experiència professional en l’àmbit i en responsabilitats en la direcció artística en organitzacions assimilables a L’Auditori.
 2. b)  Coneixement en l’àmbit de la contractació artística musical, tant estatal com internacional.
 3. c)  Formació relacionada amb l’àmbit i les funcions a desenvolupar en el càrrec.

2- Valoració del Projecte Artístic presentat.
3- Valoració del perfil competencial.
Les persones candidates a la plaça de Director hauran de poder demostrar la seva capacitat de lideratge per desenvolupar la implementació i revisió de les estratègies, polítiques i programes que fan possible l’assoliment per part de L’Auditori de les missions i els objectius que té encomanats.
Igualment, ha de demostrar habilitats de lideratge, un elevat nivell de capacitat de comunicació i negociació, així com de planificació, determinació de prioritats i presa de decisions.
Les competències que es valoraran són:

 •   Visió estratègica, capacitat de planificació, determinació de prioritats i presa de decisions.
 •   Comandament i lideratge d’equips. Es valorarà molt especialment la capacitat de gestionar-los i
  motivar-los.
 •   Capacitat de lideratge per desenvolupar la implementació i revisió de les estratègies, polítiques i
  programes que fan possible l’assoliment per part de l’equip de les missions i objectius que té
  encomanats.
 •   Capacitat de comunicació i negociació.
 •   Capacitat de representar L’Auditori en el més ampli ventall d’àmbits i de construir i desenvolupar
  xarxes de relacions tant internes com externes.
 •   Orientació a resultats
 •   Flexibilitat
 •   Innovació
 • page2image576

  c)

  1.   Compromís amb L’Auditori
   Per valorar el perfil competencial es podran realitzar proves psicotècniques de personalitat i entrevistes personals.
   9.- Recursos
   La convocatòria, les seves bases, les actuacions de la comissió i tots els actes administratius que se’n derivin, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en les formes establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
   10.- Confidencialitat i protecció de dades
   Es garanteix l’absoluta confidencialitat de la participació de les candidatures presentades en aquest procés de selecció, així com de qualsevol de les dades personals i professionals, fent-se públic exclusivament el nom de la candidatura guanyadora.
   En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, així com de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals consignades en aquesta selecció i les necessàries per al complet compliment de la mateixa, quedaran incorporades i seran tractades pel Consorci de l’Auditori i l’Orquestra en el tractament/fitxer de titularitat del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra anomenat “Nòmina i laboral” la finalitat del qual és la gestió dels temes de personal, legitimada en base a la vostra participació en aquesta selecció.
   Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar a dpd@auditori.cat o adreçant-se a L’Auditori, c. Lepant, 150 08013 Barcelona.
   Les seves dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat.
   Els afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, entre d’altres, de les seves dades de caràcter personal, sol·licitant-ho per escrit a: Consorci C/ Lepant, 150 (08013) Barcelona.
   11.- Ampliació d’informació
   Les persones interessades poden obtenir més informació sobre l’equipament i la seva programació accedint a la pàgina web de L’Auditori (www.auditori.cat). Així mateix, poden demanar més informació sobre la convocatòria a través de l’adreça de correu electrònic: rrhh@auditori.cat
   Barcelona, 26 de juliol de 2018
  page2image576

  Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
  Lepant, 150
  08013 BARCELONA

  Tel. 93 247 93 00

  Fax 93 247 93 01 e-mail: info@auditori.cat

  http://www.auditori.cat

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí