Aprovació de les bases per a la contractació de les societats musicals que participaran en el programa «Concerts a dues bandes» 2024.

0
138

Primer. Aprovar les bases per a la contractació de les societats musicals que participaran en el programa «Concerts a dos bandes» 2024 de la Diputació de València, d’acord amb els criteris, obligacions i condicions previstos en l’annex
d’aquest decret.


Segon. Ordenar la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i obrir el termini de presentació de sol·licituds de participació, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació.
Aquest decret és definitiu en via administrativa i contra ell es podrà interposar potestativament, recurs de reposició, davant del president de la Diputació, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació del present acte o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos, comptats també a partir del dia en què tinga lloc la notificació del present acte. Tot això, de conformitat amb el vigent tenor dels articles 114, 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.


ANNEX
CONCERTS A DOS BANDES
Bases per a la contractació de Societats Musicals en el programa de concerts propis gestionats per la Diputació de València a través d’intercanvis.
1- Objecte i finalitat de la contractació
L’objecte és la contractació de concerts de bandes de música en els diferents àmbits territorials:

 1. Tres concerts a l’estranger.
 2. Cinc concerts fora de la província de València.
 3. Trenta concerts en un municipi de la província i el seu intercanvi en el municipi de l’altra banda de música (total 60 actuacions) en els municipis de la província de València.
  Cada sol·licitud de participació que resulte seleccionada per la Diputació per a la contractació de concerts d’intercanvis en l’àmbit territorial municipal (apartat 1.3) suposa la realització de dos concerts en municipis de la província de València:
 4. Concerte municipi A: organitzat per la banda de música del municipi A en el qual actuaran la banda del municipi A i la banda del municipi B (visitant).
 5. Concerte municipi B: organitzat per la banda de música del municipi B en el qual actuaran la banda del municipi B i la banda del municipi A (visitant).
  La finalitat d’aquests concerts és la de secundar i potenciar el patrimoni cultural immaterial valencià anomenat: Música de Banda. Amb aquest programa pretenem fomentar aquest tipus de música que forma part dels nostres senyals d’identitat en la societat valenciana. A més dels concerts a la nostra província, pretenem donar a conéixer la nostra música a Espanya i altres països en el món igual que als ciutadans de les nostres terres i als turistes que ens visiten.
  2- Sol·licitants
  Les societats musicals federades de la província de València que puguen realitzar un concert d’intercanvi amb un número mínim de 40 músics i un màxim de 90 músics en cadascuna de les dues Bandes que participen de l’intercanvi.
  Els sol·licitants inclouran el compromís de complir amb tots els requisits i obligacions d’aquest programa incloent en la instància de sol·licitud el nombre de músics que participaran en el concert. L’incompliment de les obligacions establides comportarà la cancel·lació de la participació de la Societat Musical.
  Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu Electrònica de la Diputació de València (www.sede.dival.es), en la carpeta ciutadana, havent de ser presentades en tot cas per un/a representant legal de l’entitat. En aquestes es declararà responsablement que l’entitat no està incursa en cap de les prohibicions per a contractar amb les Administracions Públiques. El termini de presentació de
  sol·licituds serà de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació en el BOP de l’anunci de l’oferta de contractació de bandes de música participants en el programa Concerts a dos bandes.
  En les sol·licituds de participació en els concerts d’intercanvi s’haurà d’indicar apartat 1.3:
 6. – Les bandes de música que participaran en els dos concerts i el número
  músics previst amb el qual participaran.
 7. – El repertori de les obres que interpretaran autor/a i duració.
 8. – Les dates en què es realitzaran els dos concerts.
 9. – Nom del director o directora de les bandes participants.
  Cadascuna de les dues bandes participants en els intercanvis de l’apartat 1.3 hauran de presentar la sol·licitud a través de (www.sede.dival.es) corresponent al concert que organitza en el seu municipi. A l’efecte de la selecció es tindrà en compte la data de presentació de la primera de les dues sol·licituds.
  3- Duració del concert
  La duració mínima d’un concert serà d’una hora per societat musical
 10. 4- Lloc i data proposada
 11. El lloc i la data la proposaran les Societats Musicals segons l’acord que hagen adquirit les dues Bandes que participen de l’intercanvi i serà autoritzat per la Diputació de València. Els municipis espanyols que alberguen un concert igual que els països que el sol·liciten, seran contactats per la pròpia Diputació.
 12. Els concerts es realitzaran fins a l’1 de desembre de 2024. Qualsevol canvi de la data dels concerts haurà de ser autoritzada per la Diputació.
 13. La Diputació de València verificarà la realització efectiva dels concerts i el nombre de músics participants.
 14. La Diputació de València i les Administracions Públiques o Entitats espanyoles o estrangeres que acullen o alberguen els concerts de les modalitats 1.1 concerts a l’estranger i 1.2 concerts fora de la província de València podran col·laborar en les despeses que suposen l’organització dels concerts.
 15. 5- Repertori
 16. El programa estarà integrat en un 50 % per obres de compositors compositores valencians, és a dir, que tinguen o hagen tingut el veïnatge civil, o hagen nascut, en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 14 del Codi Civil.
 17. 6- Instruments i Equipaments
 18. Les Societats Musicals hauran d’actuar amb els seus propis instruments i utilitzaran els faristols, cadires i tarimes de què dispose el recinte on es realitzarà el concert. Per a minimitzar costos, si les dues bandes estan d’acord es podran utilitzar els instruments de percussió de la banda que organitza el concert.
 19. 7- Recintes
 20. Cada Societat Musical, Ajuntament, Administració Pública o Entitat que forme part del programa d’intercanvi s’encarregarà de totes les despeses que impliquen la utilització del recinte, els faristols, cadires i tarimes necessaris per a l’actuació. Igual que la publicitat d’aquest, havent de demostrar davant la Diputació de València el tipus de publicitat que realitze i destacant que aquests concerts són part del suport que la Diputació de València realitza a la música de banda.
 21. La Diputació de València, a través de mitjans telemàtics subministrarà a les societats musicals que resulten seleccionades per a realitzar els concerts:
 22. El cartell oficial del programa Concerts a dos bandes de la Diputació de València.
 23. Model del programa del concert.
  Les societats musicals que sol·liciten participar en el programa d’intercanvis actuaran com a col·laboradores de l’organització dels concerts i, si disposen de local social adequat per a la realització del concert seran les encarregades d’assumir les despeses necessàries que impliquen la utilització del recinte, els faristols, cadires i tarimes necessaris per a realitzar el concert en el cas que siguen necessaris.
 24. Si el local és un espai municipal, la societat musical que col·labora en l’organització del concert serà l’encarregada de gestionar amb l’ajuntament l’autorització perquè es realitze el concert i, si és el cas, l’assumpció dels costos abans descrits.
 25. Si les dues bandes estan d’acord es podran realitzar els concerts a l’aire lliure, sempre que s’obtinguen les autoritzacions i llicències necessàries per a la realització de l’esdeveniment.
 26. 8- Incompatibilitats
 27. Aquestes actuacions no són compatibles amb subvencions atorgades per a aquest fi amb càrrec al pressupost de la Diputació de València.
 28. 9- Selecció de Societats Musicals participants
 29. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la realització dels concerts, es reunirà una comissió avaluadora dels projectes composta pel cap del Servei de Cultura, el cap del Servei de la OFITEC i els Assessors Tècnics en temes musicals que si és el cas, contracte la Diputació de València. Es realitzarà la selecció per estricte ordre de registre d’entrada.
 30. 10- Criteris de selecció de Societats Musicals
 31. Interés musical de l’activitat i del repertori proposat.
 32. Podrà prioritzar-se que el repertori del 50 % d’obres d’autors valencians, posseïsca almenys una obra d’algun compositor o compositora jove (menor de 40 anys) per a promoure el patrimoni musical valencià.
  11- Drets d’Autor
  La Diputació de València es farà càrrec de les despeses derivades per l’execució en el concert dels drets d’autor que corresponguen a la Societat General d’Autors d’Espanya.
  12- Nombre de Concerts
  Perquè en el programa participe el major nombre de societats musicals, l’intercanvi obligarà a la realització d’un sol concert en cada municipi per cadascuna de les dues bandes que decidisquen l’intercanvi.
  Si en el municipi hi ha més d’una banda de música es prendran en consideració les dues sol·licituds que s’hagen presentat en primer lloc, de manera que només s’autoritzarà un màxim de dos concerts per municipi.
  Les societats musicals que resulten seleccionades hauran de remetre:
 33. Declaració responsable relativa al compliment de les condicions establides legalment per a contractar amb l’administració.
 34. 13- Pressupost del concert
 35. La Diputació de València pagarà a la societat musical per cada músic 40 euros i un màxim de 2.200 euros per concert a la província per a societats entre 40 i 65 músics i 2.700 euros màxim per a societats entre 66 i 90 músics. Incloent en aquest pagament totes les despeses que tinga la Societat Musical per actuar (transport i dietes d’alimentació…). En cas de la Societat Musical que no ha de traslladar-se i actua en el seu municipi, percebrà un pagament màxim de 1.500 euros en Bandes de 40 a 65 músics i de 1.800 euros per a aquelles de 66 a 90 músics.
 36. Això implica que una societat musical amb menys de 65 músics percebrà en total finalitzat l’intercanvi, un màxim 3.700 euros i les de més de 66 músics 4.500 euros.
 37. Per al cas dels concerts de l’apartat 1.2 concerts fora de la província de València el pagament serà de 5000 euros. La resta de cost podrà ser assumit per l’Administració o Entitat que promoga el concert.
 38. Per al cas de concerts de l’apartat 1.1 concerts a l’estranger el pagament serà de 13.000 euros. La resta de cost podrà ser assumit per l’Administració o Entitat que promoga el concert.
 39. Manera d’acreditar la realització dels concerts i presentació de les factures
  Les factures i la resta de documentació es presentaran fins a l’1 de desembre de 2024.
  1) Factura presentada a través de la plataforma FACE.
  2) Certificat de la persona titular de la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència de la banda que ha realitzat el concert, fent constar obligatòriament el dia, hora i lloc de celebració del concert conforme al programa.
  3) Programa del concert, on haurà de figurar obligatòriament el dia, hora i lloc de celebració, així com les obres i els autors.
  4) Arxiu audiovisual i/o fotogràfic del concert, en el qual haurà de quedar constància clara de la celebració d’aquest, del nombre de músics participants, així com del lloc de celebració conforme al programa oficial presentat. Així mateix, s’haurà de visualitzar la col·locació i exhibició del cartell oficial del programa Concerts a dos bandes de la Diputació de València en llocs destacats i visibles del concert.
  Tots els contractes que es tramiten amb les societats musicals que resulten seleccionades per a realitzar els concerts del programa Concerts a dos bandes hauran de complir els requisits establits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la contractació amb les Administracions Públiques i seran sotmesos a les normes de fiscalització establides en les Bases d’Execució del Pressupost i en el sistema de fiscalització FILIM de la Diputació de València.

 40. València, a 11 de juny de 2024. —El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí