40 Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana

0
1400
BASES DEL 40 CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2018
PRIMERA
Par ciparan en aquest Certamen les bandes de música que hagen ob ngut el Primer Premi amb Menció d’Honor en les respec ves seccions de l’úl m Certamen Provincial organitzat per cadascuna de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana.
SEGONA
El Certamen se celebrarà els dies 3 i 4 de novembre en el Palau dels Arts Reina Sofia de València.
L’ordre de par cipació es realitzarà per sorteig. Les audicions seran . Dia 3 de novembre
10.30 h Quarta Secció.
16.30 h Tercera Secció.
Dia 4 de novembre 10..30 h Segona Secció 16.30 h Primera Secció.
TERCERA
Les bandes que par cipen en aquest certamen actuaran amb un màxim de 90 músics en la primera secció, 70 en la segona, 50 en la tercera i 40 en la quarta. Del còmput del nombre de músics de cada banda s’exclouran al director i el banderer.
QUARTA
El màxim de reforços aliens que podran figurar en cada banda par cipant serà de 5. Aquests reforços no podran par cipar amb cap altra banda inscrita en aquesta secció.CINQUENA
Per al control de les plan lles de les bandes concursants s’aplicaran els criteris i requisits establits en el reglament de certàmens de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

CINQUENA
Per al control de les plantilles de les bandes concursants s’aplicaran els criteris i requisits establits en el reglament de certàmens de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

SEXTA
L’organització podrà posar a la disposició de les bandes par cipants determinats instruments, el llistat dels quals i caracterís ques es facilitaran amb antelació. Si les obres a interpretar inclouen algun dels instruments facilitats, les bandes hauran d’u litzar els subministrats.
Cada banda interpretarà dues obres: una obligada i una altra de lliure elecció. Abans del concurs oficial, cada banda interpretarà un pasdoble ( no puntuable). a) Les obres obligades seran:
Secció Primera: “ Symphony of winds” de José Ignacio Blesa Secció Segona: “ Images “ de José Suñer‐Oriola
Secció Tercera: “ Stonage “ de Sara Galiana
Secció Quarta: “ Trafalgar” de Javier Pinto
b) Les obres de lliure elecció ndran una durada màxima de 22 minuts.
Les bandes par cipants entregaran a la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana cinc exemplars originals o còpies d’autor (còpies autoritzades mitjançant la signatura de l’autor) el dia que es convoque la reunió per a celebrar el sorteig de les audicions.

c) Les obres de lliure elecció ndran la següent durada mínima:
Secció Primera: 15 minuts Secció Segona: 12 minuts Secció Tercera: 10 minuts Secció Quarta: 10 minuts
L’excés sobre el temps total permés o no aconseguir la durada mínima, serà penalitzat pel comité organitzador. El jurat restarà quatre punts per minut o fracció de la qualificació que sobrepasse o falte al temps establit.
SETENA
Les bandes percebran, per la seua par cipació en el certamen, les quan tats que a con nuació s’indiquen:
a) D’acord amb la secció en la qual par cipen:
Secció Primera: 4.500 € Secció Segona: 4.000 € Secció Tercera: 3.500 € Secció Quarta: 2.500 €
b) En concepte d’ajuda per a transport, segons la distància entre el lloc de procedència de la banda i l’auditori, s’estableixen les següents quan tats:
‐ Finsa50km:300€
‐ Entre 50 i 100 km: 450 € ‐ Més de 100 km: 600 €
Les bandes de les seccions primera i segona percebran el doble d’aquestes quan tats.
OCTAVA
S’atorgaran els següents premis:
1o PREMI: bandes que ob nguen de 320 a 400 punts. 2o PREMI: bandes que ob nguen de 260 a 319 punts. 3o PREMI: bandes que ob nga de 200 a 259 punts.
b) S’atorgarà la Menció d’Honor a les bandes que aconseguisquen la major puntuació entre les quals hagen ob ngut el primer premi en cadascuna de les seccions del certamen.
Es concediran plaques i diplomes a totes les bandes par cipants.
Amb la finalitat de reconéixer la labor dels directors, el jurat atorgarà una Menció Honorífica al millor director del Certamen.
NOVENA
El jurat serà nomenat per Resolució del Director General de l’Ins tut Valencià de Cultura.
La puntuació de cada membre del jurat serà de 0 a 10 punts per cadascun dels aspectes següents: afinació, sonoritat, interpretació i tècnica, tant en l’obra obligada com en la de lliure elecció.
Els membres del jurat disposaran de fitxes individualitzades per a cada par cipant en les quals es consignaran aquestes puntuacions i la qualificació que conformement a les puntuacions atorgue a cada banda.
En finalitzar l’actuació de les bandes en cada secció, el secretari recollirà les fitxes de cada membre del jurat i les guardarà en un sobre tancat.
Al final de l’audició de cada secció es realitzarà el recompte de punts, sessió a la qual, a més dels membres del tribunal, podrà assis r el president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana o persona en qui delegue, amb veu però sense vot.
Les Societats Musicals que expressament ho sol·liciten podran conéixer la puntuació total de cadascun dels aspectes puntuats.
El resultat del jurat es donarà a conéixer en finalitzar cada audició.
València, juny de 2018.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí