Home Directores La Banda Municipal de Barcelona obre el procés de selecció d’un nou...

 

2013_06_15_ barcelona

DIRECTOR ASSISTENT DEL DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

 

La Fundació de l’Auditori i l’Orquestra (FPAO) desitja contractar un Director Assistent per la Banda Municipal de Barcelona per l’any 2014, d’acord amb les següents

 

BASES

 

1. Objecte.

Contracte artístic de director assistent de la Banda Municipal de Barcelona (BMB) durant l’any 2014. El contracte s’iniciarà el dia 1 de gener de 2014 i acabarà el 31 de desembre de 2014.

 

La convocatòria està oberta a directors de nacionalitat espanyola, de països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea, i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També a qui no sent espanyol ni nacional d’un estat membre de la Unió Europea, es trobi a Espanya en situació de legalitat, sent titular d’un document que habiliti per residir i per accedir sense limitacions al mercat laboral.

 

2. Remuneració

L’import total del contracte serà de 31.350 euros més l’IVA corresponent. A aquesta quantitat li seran deduïts els impostos corresponents d’acord amb les lleis fiscals espanyoles vigents (IRPF).

 

Aquesta quantitat total serà abonada en onze terminis de caràcter mensual a raó de 2.850 euros més IVA, menys les retencions en concepte d’IRPF, si escau. El mes d’agost 2014 no està inclòs en el contracte a efectes de servei ni, en conseqüència, remuneració.

 

3. Prestacions del director assistent

L’activitat a desenvolupar serà la següent:

–            Assistir / dirigir els concerts i actes protocol·laris, i els corresponents assaigs que la BMB realitza en els districtes de Barcelona. Això significa un màxim de 40 concerts i 100 assaigs.

–            Previsió de dirigir / assistir els concerts escolars i familiars, que són aproximadament uns 24 concerts.

–            Dirigir / assistir qualsevol altre concert que li pugui esser indicat per la Direcció Tècnica de la BMB.

–            Preparar assajos parcials o de conjunt del repertori amb el que treballarà la BMB i que determinarà el Director Artístic o Director Tècnic de la BMB.

–            Substituir al Director convidat o titular en cas de malaltia o altre motiu que impedeixi la seva presència si així ho considera convenient el Director Artístic o Director Tècnic de la BMB.

–            Assumir totes aquelles funcions que en el seu moment pugui determinar el Director artístic o Director Tècnic en relació amb la seva activitat.

 

4. Documentació a presentar pels candidats

Per sol·licitar l’admissió a la prova és imprescindible enviar a la BMB la següent documentació:

a)     Full d’inscripció segons model adjunt.

b)    Fotocòpia del document d’identitat o del permís de residència o treball en el cas d’estrangers (en el moment de l’audició es presentarà l’original).

c)     Currículum vitae.

d)    Documentació professional oportuna per a la valoració de la seva candidatura: currículum vitae, titulacions, cartes de recomanació, programes de concerts, crítiques, vídeos amb actuacions, etc. Només seran admesos enregistraments comercialitzats. La documentació professional serà retornada als candidats un cop finalitzat aquest procediment.

e)     El candidat proposat per formalitzar el contracte com a director assistent de la BMB haurà de presentar abans de la signatura del contracte, els certificats d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb l’Agència tributària i la Seguritat Social. Igualment haurà de presentar el justificant d’estar donat d’alta en l’IAE en l’epígraf corresponent a l’activitat contractada.

 

L’acreditació oficial de les titulacions i de la trajectòria professional aportada per donar compliment a la lletra d) anterior serà exigida a l’adjudicatari del contracte amb caràcter previ a la signatura del contracte. En el cas que no pogués presentar les certificacions o acreditacions al·legades, es desestimarà la seva proposta.

 

5. Termini de presentació de documents

La documentació a que es refereix l’apartat anterior (a excepció de la descrita a la lletra e) haurà de presentar-se, a l’atenció del Director tècnic de la BMB, com a màxim fins a les 15.00 hores del dia 31 de juliol de 2013 en el registre d’entrada de L’Auditori, carrer Lepant, 150, 08013 Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.

 

6. Comitè de Valoració dels CV

El Comitè de Valoració de la documentació professional presentada pels candidats estarà integrada pel Director de la Fundació, el Director artístic de la BMB i el Director Tècnic de la BMB, amb la possibilitat de convidar un o més experts per formar part del mateix.

 

7. Preselecció de candidats

Estudiada la documentació professional presentada, la Comissió seleccionarà un màxim de SIS (6) candidats, que seran les persones que puguin realitzar l’audició amb la BMB. La relació de candidats pre-seleccionats es farà pública a la pàgina web de L’Auditori. El resultat de dita selecció és inapel·lable.

 

 

Barem de valoració (Fins a un màxim de 10 punts):

Títol superior de direcció d’orquestra o equivalent    1 punt.

Treball estable com a director en orquestres, bandes i conjunts que es puguin assimilar a aquests (més de 12 músics)                                                                    0,1 punt per mes treballat fins un màxim de 4 punts.

Actuacions en concerts com a director convidat en orquestres, bandes i conjunts que es puguin assimilar a aquests (més de 12 músics)                                             0,5 punt per actuació fins un màxim de 3 punts.

Enregistraments comercials on participi com a director

0,5 punt per CD fins un màxim de 2 punts.

Només es tindran en compte els conceptes que siguin documentalment acreditats.

 

8. Realització de la prova amb la BMB

Els 6 candidats pre-seleccionats pel Comitè rebran una comunicació fefaent per part de la BMB on se’ls notificarà la data, hora i lloc de celebració d’una prova amb els músics de la BMB. En principi, la data prevista per la realització de l’audició és el dia 8 i 9 d’octubre de 2013 a partir de les 10.00 hores a la Sala 3 Tete Montoliu de L’Auditori de Barcelona (c. Lepant, 150 – 08013 Barcelona)

 

El desenvolupament de la prova es realitzarà amb el següent detall:

 

  1. La prova constarà d’un únic exercici consistent en dirigir fragments, seleccionats per la Mesa, de les obres següents:

1.1. Dionisíaques Op. 62 de Florent Schmitt (Revisió de Félix Hauswirth – Editorial Robert Martin).

1.2. Suite de “El Cavaller de la rosa” de Richard Strauss (transcripció de Jan Cober – Edicions Beriato).

  1. Els candidats disposaran de 40 minuts per assajar i interpretar els fragments seleccionats. En concret, seran 30 minuts per assajar, podent distribuir el seu temps com desitgi per a cadascuna de les obres. Els darrers 10 minuts seran per interpretar les dues obres. L’obra podrà ser dirigida amb partitura o de memòria.
  2. Els candidats no disposaran d’assaigs previs a la realització de la prova.
  3. La fase de la prova amb la BMB tindrà caràcter públic i l’accés a la mateixa estarà limitat en funció de l’aforament disponible a la sala.
  4. L’ordre de participació dels candidats seleccionats es basarà en l’ordre de presentació de la seva documentació inicial.

 

9. Mesa

La prova serà valorada i votada pels següents membres, amb un vot cadascun: el Director artístic de la BMB, Mestre Salvador Brotons, el Director de l’Auditori, president del procés, Sr.Joaquim Garrigosa ; el Concertino de la BMB, Sr. Àngel Errea del Pago, el Director Tècnic de la BMB, Sr. Joan Xicola Gonzalez i el resultat de la votació de la BMB que tindrà doble vot. Actuarà com a secretari el lletrat responsable de l’Auditori, sense vot.

 

10. Publicació de resultats

La FPAO farà públic el nom del candidat seleccionat, així com la relació dels candidats aptes i no aptes. Els candidats qualificats com aptes seran ordenats per ordre de puntuació a efectes de la seva consideració com a reserves. Dita informació es publicarà al taulell d’anuncis de L’Auditori. La FPAO es reserva el dret de declarar desert el procés d’adjudicació del contracte artístic de director assistent de la BMB.

 

11. Adjudicació directa

En el supòsit de no presentació de cap candidat, no compliment dels requisits establerts pels candidats presentats o de no superació de la prova de selecció per cap dels candidats, el contracte podrà designar-se directament per l’òrgan competent, si s’estima oportú.

12. Condicions de prestació del servei a la BMB del candidat seleccionat

La adjudicació del contracte no estableix relació contractual laboral amb la Fundació ni implica, per part d’aquesta, cap compromís en quant a la posterior incorporació de l’interessa’t a la plantilla del mateix.

 

La participació i presentació de candidatura implica l’acceptació de tot el contingut d’aquestes bases.

 

Barcelona,  21 de maig de 2013.

 

Deja un comentario