Home Concursos Borsa Director de la Banda de Música, Palma de Mallorca

2013_04_21_MALLORCA page1image9840 page1image10264 page1image10848

03.04.03.00

page1image12360 page1image12784 page1image13368 page1image13952 page1image14376 page1image14960

Assumpte:

page1image17424 page1image17848 page1image18856

CONVOCATÒRIA i BASES PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LA PLAÇA V ANCANT DE DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA

page1image21712 page1image22136 page1image22720 page1image23144 page1image23464

La Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, per resolució número 6505 de 17 d’abril de 2013, va acordar el següent:

PRIMER.- Convocar pel sistema d’oposició lliure, la plaça de Director de la Banda de música, la cobertura provisional de la qual és urgent i inajornable, d’acord amb les determinacions i entre el personal que reuneixi els requisits que s’indiquen a continuació:

Lloc de treball

DIRECTOR DE BANDA DE MUSICA. Codi: F30950002.
NÚMERO DE LLOCS A COBRIR: 1
ES/SUB/CLASSE: Administració Especial/Subescala Tècnica/Comeses especials/Banda de Música
TITULACIÓ: Títol superior de direcció d’orquestra.

Font: Palmamallorca

Deja un comentario